“ไอซีที” ยกระดับเว็บ “ทีเคซี” เป็นคลังความรู้แห่งชาติ

| |
อ่าน : 3,618

ก.ไอซีที จับมือ 13 หน่วยงาน ยกระดับเว็บ “ทีเคซี” เป็นคลังความรู้แห่งชาติ

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) โครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (thailand knowledge center: tkc) ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ 13 หน่วยงาน/สถานศึกษา ณ ห้องสัมมนา 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่า กระทรวงไอซีทีได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (tkc) ขึ้น เพื่อต้องการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (www.tkc.go.th) ให้เป็นเว็บหลักของประเทศไทยในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและความรู้แก่ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (knowledge base society) ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของวุฒิสภาที่ต้องการให้กระทรวงไอซีทีดำเนินการสร้างคลังความรู้แห่งชาติ

“ตลอดระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2548 มาจนถึงปัจจุบัน การดำเนินการโครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (tkc) ของกระทรวงไอซีที ได้มีการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับการจัดเก็บที่ทันสมัย รวมทั้งสามารถรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สะสมองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ จำนวนมาก โดยองค์ความรู้ที่มีอยู่บนเว็บท่า tkc นั้น จะมีการพัฒนาต่อยอด เพิ่มพูนประสบการณ์จากบุคลากรผู้สนใจในสาขาต่าง ๆ ตลอดเวลา สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง” นายไชยยันต์ฯ กล่าว

นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเนื้อหาสาระ (content) และโปรแกรมประยุกต์ (application) ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อการศึกษา การสาธารณสุข การป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ศาสนาและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ รวมทั้งได้ใช้เทคโนโลยีการจัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) และสารานุกรมเสรี (wikipedia) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้บนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ในวงกว้างบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และยังสามารถแก้ไขปรับปรุงองค์ความรู้ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

สำหรับความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที กับ 13 หน่วยงาน/สถานศึกษา ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานเครือข่ายช่วยลดอุบัติเหตุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

“ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จแล้ว ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (knowledge base society) ได้ในที่สุด รวมทั้งเอื้อต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนและทั่วถึงอีกด้วย” ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าว

 

 

ที่มา :  เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม