บ้านพักเด็กและครอบครัว ขอนแก่น ผนึกกำลังช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อม

| |
อ่าน : 6,903

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ขอนแก่น ผนึกกำลังทุกภาคส่วนรองรับบริการช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดขอนแก่นจัดงานประชุมเครือข่ายส่งต่อบริการเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 2 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เครือข่ายคนทำงานให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อมจังหวัดขอนแก่นได้แลกเปลี่ยนวิธีการทำงานและการส่งต่อให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งหารือแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและรองรับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมต่อไป อีกทั้งในเวทียังเป็นเวทีขยายเครือข่ายซึ่งมีผู้เข้าร่วมให้ความสนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 80 คน

นางเยาวเรศ คำมะนาด หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคม ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรี โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์ท้องไม่พร้อมของวัยรุ่นจังหวัดขอนแก่นว่า วัยรุ่นที่คลอดลูกอายุต่ำกว่า 20 ปี ตอนนี้มีแนวโน้มจำนวนมากขึ้นโดยอำเภอที่มีการคลอดสูงสุดมีถึง 39% จากการคลอดทั้งหมด  ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมีนโยบาย oscc ในการขับเคลื่อนงานท้องไม่พร้อมโดยมี 2 ส่วนหลักๆ คือ ศูนย์พึ่งได้และปัจจุบันได้มีนโยบายเรื่อง oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เป็นนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาลในเชิงบูรณาการ ดำเนินการพัฒนาระบบการช่วยเหลือรับแจ้งเหตุโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที

"กลุ่มเป้าหมายหลัก 4 กลุ่ม คือ 1.การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2.แรงงานเด็ก 3.ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ 4.ค้ามนุษย์  สำหรับช่องทางการแจ้งเหตุสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองโดย โทร.1300 ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดได้ดูแลอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งช่องทางเว็บไซต์ www.osccthailand.go.th ซึ่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบปัญหาโดยตรง ระบบจะมีการแจ้งผ่าน mobile application และเมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งเหตุก็จะมีหน่วยคัดกรองเบื้องต้น จากนั้นก็จะส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนในเรื่องท้องไม่พร้อมจะส่งต่อโรงพยาบาลในพื้นที่และบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัด จากนั้นจะมีการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ประสบปัญหากลับคืนสู่สังคมและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ" นางเยาวเรศกล่าว

ด้าน นางเตือนใจ  คงสมบัติ  ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว กล่าวว่า คนที่เข้ามารับความช่วยเหลือเราจะพบว่าเขาอาจมีปัญหาซ้อนกันอยู่หลายเรื่อง  ดังนั้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องขอให้ดูว่าปัญหาใดเป็นปัญหาที่เร่งด่วนและคุกคามกับสวัสดิภาพของผู้ประสบปัญหามากที่สุด ขอให้ส่งต่อผู้ประสบปัญหาให้ได้รับการบริการให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยส่งต่อไปยังหน่วยให้บริการทางด้านสุขภาพเพื่อตรวจเช็คและช่วยเหลือให้ทันท่วงที  

ขณะเดียวกัน นางดวงพร ทิศาดลดิลก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สิ่งที่ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นต้องเตรียมตัวเนื่องจากเป็นหน่วยรองรับ คือ เตรียมแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อม โดยมีแผนกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆ  ได้แก่ 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่บ้านพัก เพื่อให้เข้าใจปัญหาและการให้บริการเรียนรู้ประสบการณ์  2. เสริมสร้างศักยภาพและเสริมพลังผู้รับบริการ เน้นให้ผู้รับบริการให้เห็นคุณค่าของตนเองจัดการกับอารมณ์แนวทางการใช้ชีวิต ฝึกอาชีพ ส่งเสริมสุขภาพของมารดาโดยการดูแลซึ่งกันและกันของผู้รับ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำ  3. พัฒนาระบบบริการเรื่องท้องไม่พร้อม โดยการจัดบ้านพักเป็นสถานีครอบครัว โมเดลต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้จัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ให้กำลังใจ การดูแลทารกแรกเกิด รวมทั้งรวบรวมสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมเพื่อจัดการความเครียดและอารมณ์ของแม่วัยรุ่น และจัดประชุมเครือข่ายการทำงาน เพื่อให้มีการส่งต่อที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ทางด้านองค์กรภาคประชาชนโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.) ร่วมกับองค์กรแพธได้ทำงานกับศูนย์พึ่งได้  oscc โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น และปรับระบบบริการให้คำปรึกษาทางเลือกอยู่ในระบบ oscc ของโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 โรงพยาบาลนำร่องทั่วประเทศ และหลังจากนั้นก็ได้จับมือทำงานร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวในการพัฒนางานทางด้านสังคม และทางด้านสาธารณสุข  

ขณะที่ นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง ผู้ประสานงานแนวร่วมเครือข่ายป้องกันท้องวัยรุ่น ได้เสนอแนวคิดเรื่องความเป็นไปได้ในการพัฒนางานบูรณาการให้เป็นโครงการระดับจังหวัดเต็มพื้นที่ ซึ่งทำได้โดยเริ่มต้นจากการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จนถึงระดับคนทำงาน เพื่อกระตุ้นกลไกการทำงานให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนางานดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันพัฒนางานร่วมกันต่อไป

"หน้าที่ในการทำงานให้ความช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู แก้ไข บุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมรูปแบบต่างๆ หนึ่งในนั้นคือเรื่องวัยรุ่นท้องไม่พร้อม จะทำโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้ ทุกภาคส่วน ทุกสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและครอบครัว ควรให้ความร่วมมือเพื่อบูรณาการระบบให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ไม่พร้อมอย่างครอบคลุมและเป็นมิตร"

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สสส.

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม