เปิดตัว "สาธิต มศว ปทุมวัน" ต้นแบบโรงเรียนไร้พุงแห่งแรก

| |
อ่าน : 4,708

เครือข่ายคนไทยไร้พุง เปิดตัวโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนไร้พุงแห่งแรก เลือกโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เป็นต้นแบบ ในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กนักเรียน ครูอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างของประเทศ

ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนไร้พุง สาธิต มศว ปทุมวัน เป็นความร่วมมือและการสนับสนุนร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและเครือข่ายคนไทยไร้พุง ซึ่งได้ประสานขอความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนไร้พุง ซึ่งจะเป็นการสร้างรูปแบบการให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเป็นครั้งแรก มีการประเมินสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ติดตามการเปลี่ยนแปลงของมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรง โดยจะมีการศึกษาข้อมูลและออกแบบรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้คณาจารย์ / บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่มีจำนวนประมาณ 2,200 คน เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ ลดพุง และน้ำหนักส่วนเกินอย่างได้ผลที่ยั่งยืน

"โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน จะได้รูปแบบและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน ที่เป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป"

ศ.พญ.วรรณี กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนไร้พุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนด้วยการให้บริการประเมิน/ให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพ และ 3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อันได้แก่ การบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของอาจารย์/บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน การร่วมมือกันในครั้งนี้มีพันธกิจในการร่วมขจัดปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน และอ้วนลงพุงของประชากรชาวไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ สร้างความตระหนักรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย การมีกิจกรรมทางกาย และให้บริการประเมินและสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ทังนี้ได้ริเริ่มให้มีโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างเสริมสุขภาพขึ้น โดยจะเริ่มจากโรงเรียน สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ตามลำดับ

อาจารย์ อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกล่าวว่า สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันเป็นองค์กรการศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่มีอาจารย์/บุคลากรจำนวน 200 คน นักเรียนจำนวน 2,000 คน ซึ่งมีความพร้อมเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยปัจจุบันสถานการณ์โรคอ้วนนับเป็นปัญหาสำคัญของประชากรไทย ที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข ดังนั้นการจัดกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้จะทำให้บุคลากรของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลต่อให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุ้มค่าทางโภชนาการ เกิดการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ ลดพุง ลดน้ำหนักส่วนเกินได้อย่างยั่งยืน รวมถึงบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษานี้

 

 

ที่มา  : เครือข่ายคนไทยไร้พุง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม