กติกาการประกวด

โดย
| |
อ่าน : 156

 

กติกาการประกวด

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า) 

2. ทีมต้องประกอบด้วยสมาชิก 2-3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ที่มาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน

3. 1 ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น 

4. สถาบันการศึกษาสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อ 1 ทีม

5. ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดต้องคิดค้น พัฒนาด้วยตนเอง หรือต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่ โดยไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที

6. ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่อยู่ระหว่างส่งเข้าร่วมในโครงการอื่น รวมทั้งไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

7. ทีมผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 

8. สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

ขั้นตอนและกติกาการประกวด

ตัวอย่างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ