ขั้นตอนและกติกาการประกวด

โดย
| |
อ่าน : 475

ขั้นตอนการประกวด

รอบที่ 1 : การคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการและคลิปวิดีโอ

                    ทีมแข่งขันนำเสนอผลงานและบรรยาย แนวคิด วิธีการดำเนินการ/การพัฒนา ตามที่กำหนดในกติกาและขั้นตอนการสมัคร โดยคณะกรรมการจะพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการและคลิปวิดีโอ และตัดสินให้เข้ารอบระดับละ 10 ทีม (รวม 2 ระดับ จำนวน 20 ทีม) ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

เวิร์กช็อป

                    20 ทีมที่เข้ารอบของทั้งสองระดับเข้าร่วมเวิร์กช็อปพัฒนาศักยภาพและผลงานนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผลงานสำหรับในการแข่งขันรอบสุดท้ายทีมละ 10,000 บาท โดยสิ้นสุดการส่งผลงานวันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ไม่เกิน 18:00 น.)

รอบสุดท้าย :

                    ทีมแข่งขันที่ผ่านเวิร์กช็อปปรับปรุงผลงาน นำเสนอผลงานและบรรยาย แนวคิด พร้อมวิธีการดำเนินการ/ การพัฒนาต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่ 31 มกราคม 2563

กติกาการประกวด

                    1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ ณ วันที่ทำการสมัคร
                    2. ทีมแข่งขันต้องประกอบด้วยสมาชิกไม่เกินจำนวน 3 คน ในระดับการศึกษาเดียวกัน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
                    3. ทีมแข่งขันสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงานต่อทีม
                    4. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ
                    5. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณา และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการประกวดฯ เท่านั้น
                    6. ต้องเป็นผลงานที่คิดค้น พัฒนาด้วยตนเอง หรือต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่ โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น และไม่เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
                    7. ต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการประกวดหรือส่งผลงานในโครงการอื่น
                    8. ห้ามนําผลงานหรือแนวคิดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที

เงื่อนไขการประกวด

                    1. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับให้กับผู้จัดโครงการฯ
                    2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
                    3. หากผลงานที่ได้รับรางวัลเมื่อเผยแพร่แล้วมีบุคคลอื่นโต้แย้งลิขสิทธิ์ในผลงาน ผู้จัดโครงการฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
                    4. ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัลคืนทั้งหมด หากตรวจพบภายหลังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลนั้นเป็นผลงานของผู้อื่น
                    5. ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
                    6. ลิขสิทธ์ผลงานการออกแบบในการประกวดทั้งหมดเป็นของผู้ส่งประกวด โดยผู้จัดการประกวดฯ ขอสิทธิ์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

ขั้นตอนและกติกาการประกวด

ตัวอย่างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ