โครงการที่อนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557

โดย
| |
อ่าน : 4,095

โครงการที่อนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557

ปีงบ ชื่อแผน ประเภทองค์กร องค์กรรับทุน รหัส
โครงการ
ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(เดือน)

สถานะโครงการ

รายงาน
การประเมินผลโครงการ

2557 ยาสูบ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 57-01032 สร้างสรรค์ไทย ไร้ควัน ไร้โรค 24 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 ยาสูบ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 57-01033 พัฒนาบุคากรแกนนำและโครงข่ายบริการเลิกเสพยาสูบระดับชาติ 24 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 ยาสูบ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 57-00209 พัฒนาสมรรถนะขบวนการควบคุมการบริโภคยาสูบ 36 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 แอลกอฮอล์ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม 57-00818 พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและสนับสนุนทุนอุปถัมภ์ เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณีวัฒนธรรม 13 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 แอลกอฮอล์ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิวิถีสุข 57-00795 ขับเคลื่อนประชาคมจังหวัดลดปัจจัยเสี่ยง 26 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 แอลกอฮอล์ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 57-02680 ภาคีวิชาการสารเสพติด 23 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 แอลกอฮอล์ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 57-02043 ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 36 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 จัดการความปลอดภัย มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน 57-00672 สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด 25 ปิดโครงการ รายงานประเมินผลโครงการ
2557 จัดการความปลอดภัย มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเมาไม่ขับ 57-00669 ลดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ 25 ปิดโครงการ รายงานประเมินผลโครงการ
2557 จัดการความปลอดภัย มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิไทยโรดส์ 57-02280 หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 25 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 จัดการความปลอดภัย มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย 57-00670 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 38 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 57-02435 สร้างความเข้มแข็งกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 29 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 สุขภาวะกลุ่มเฉพาะ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล สมาคมเพศวิถีศึกษา 57-00322 ส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ 25 ปิดโครงการ รายงานประเมินผลโครงการ
2557 สุขภาวะกลุ่มเฉพาะ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม 57-02038 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจร:สุขภาวะจากการทำงาน 35 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 ชุมชน คณะบุคคล คณะบุคคลขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ 57-01064 ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ 35 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 สุขภาวะเด็ก มูลนิธิ/องค์กรการกุศล สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 57-01372 จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ 26 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 สุขภาวะเด็ก บุคคล นพ.สุภกร บัวสาย 57-00405 สนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน 30 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 สุขภาวะองค์กร มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 57-02074 การส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น 36 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 สุขภาวะองค์กร มูลนิธิ/องค์กรการกุศล สถาบันอาศรมศิลป์ 57-02232 พัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมืองเพื่อพลิกฟื้นความสัปปายะและการเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับวัดทั่วประเทศ 36 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 ตลาดเพื่อสังคม คณะบุคคล คณะบุคคลแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 56-02885 สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Art&Culture for Health Promotion) 15 ปิดโครงการ รายงานประเมินผลโครงการ
2557 ตลาดเพื่อสังคม คณะบุคคล คณะบุคคลสื่อสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมการอ่านโดยมูลนิธิเด็ก 57-00337 ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 11 ปิดโครงการ รายงานประเมิงผลโครงการ
2557 ตลาดเพื่อสังคม มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 57-00341 สื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) 13 ปิดโครงการ รายงานประเมินผลโครงการ
2557 ตลาดเพื่อสังคม หน่วยงานเอกชน บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 57-01223 รณรงค์สื่อสารสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อสังคมผ่านสื่อโทรทัศน์ รอบที่ 1 ปี 2557 11 ปิดโครงการ -
2557 ระบบบริการสุขภาพ หน่วยงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 57-01582 สร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ 23 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 ระบบสนับสนุน มูลนิธิ/องค์กรการกุศล สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 57-02456 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 27 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 อาหาร มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 57-01384 สร้างเสริมความเข้มแข็งของนโยบายอาหารและโภชนาการในประเทศไทย 21 ปิดโครงการ รายงานประเมินผลโครงการ
2557 อาหาร มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิชีววิถี 57-02513 ขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารเพื่อสังคม 11 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2557 อาหาร หน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 57-02500 สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ในสังกัด สพฐ. 22 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม