โครงการที่อนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558

โดย
| |
อ่าน : 4,345

โครงการที่อนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558

ปีงบ ชื่อแผน ประเภทองค์กร องค์กรรับทุน รหัส
โครงการ
ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(เดือน)

สถานะโครงการ

รายงาน
การประเมินผลโครงการ

2558 ยาสูบ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม 58-00532 คนเห็นคนควบคุมปัจจัยเสี่ยง 18 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ยาสูบ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 58-00478 พัฒนาและผลิตสื่อสนับสนุนการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 23 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ยาสูบ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิสร้างสุขไทย 58-01494 บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ และ Mobile Solution  23 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ยาสูบ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยมหิดล 58-02876 วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการขับเคลื่อนควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2558 - 2561 31 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 แอลกอฮอล์ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม 58-00417 พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณีวัฒนธรรม 13 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 แอลกอฮอล์ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิวิถีสุข 58-00423 สนับสนุนประชาคมจังหวัดลดปัจจัยเสี่ยง 13 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 แอลกอฮอล์ หน่วยงานราชการ กรมสุขภาพจิต 58-00202 พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.) 25 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 แอลกอฮอล์ หน่วยงานราชการ กรมควบคุมโรค 58-03410 พัฒนามาตรการทางกฎหมายและนโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 25 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 แอลกอฮอล์ หน่วยงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 58-01109 ศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง 35 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 แอลกอฮอล์ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 58-02450 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) 37 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ หน่วยงานราชการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 58-00446 ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา 23 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ หน่วยงานราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะเภสัชศาสตร์ 58-00448 พัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 23 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 58-03589 สายปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และเครือข่ายส่งต่อให้บริการที่ปลอดภัย  31 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 58-00314 สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ:งานพัฒนารูปแบบปฎิบัติการทางสังคมแบบบูรณาการเพื่อสร้างชุมชนสุขภาวะทางเพศ 36 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ประชากรกลุ่มเฉพาะ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 58-00192 สร้างสุขมุสลิมไทย 23 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ประชากรกลุ่มเฉพาะ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 58-02365 สร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย 23 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ประชากรกลุ่มเฉพาะ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ 58-00236 เสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ 35 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ชุมชน หน่วยงานเอกชน ห้างหุ้นส่วนสามัญไผ่สร้างสุข 58-00296 สนับสนุนวิชาการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่: พื้นที่ภาคเหนือตอนบน(ล้านนา) 35 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ชุมชน หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 58-00920 เพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน 35 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ชุมชน มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ 58-03254 สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 สุขภาวะเด็ก มูลนิธิ/องค์กรการกุศล สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย 58-03398 พัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนงานครอบครัวอบอุ่นในระดับพื้นที่ 24 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ระบบสื่อ คณะบุคคล คณะบุคคลแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 58-00002 สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2558 12 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ระบบสื่อ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  58-00230 ผู้นำแห่งอนาคต 11 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ระบบสื่อ คณะบุคคล คณะบุคคลสถาบันสื่อสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการอ่าน 58-00232 ยุทธศาสตร์ดำเนินงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พ.ศ. 2558 13 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ระบบสื่อ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 58-00233 สื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน  13 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ระบบสนับสนุน มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 58-03229 การพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย 35 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 ระบบสนับสนุน มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 58-03396 สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ 35 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 อาหาร มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 58-03447 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส 11 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 อาหาร มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิชีววิถี 58-03534 ขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาวะ 14 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 Cluster มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 58-00184 กระบวนการจัดทำเป้าหมายร่วมแห่งชาติ (Shared Purpose, Shared Vision.) 15 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 Cluster มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 58-04381 ร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะโดยเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 30 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2558 Cluster หน่วยงานเอกชน บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด 58-04375 การพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 36 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม