ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544

โดย
| |
อ่าน : 753

ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยสัญญาเพื่อการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ