ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564

โดย
| |
อ่าน : 4,552

 

ประกาศผลการรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีสหกรณ์

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาท ประจำปี 2564

 

ประกาศผลการรับสมัครและทดสอบบุคล

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการที่มีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท ประจำปี 2564