โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

โดย
| |
อ่าน : 165
โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา 
เปิดรับสมัคร อาสาศิลปะเด็ก
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว
ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
อาสา 15 คน จัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กป่วย “อาสาศิลปะเพื่อเด็กป่วย”
วัน-เวลาทำกิจกรรม วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00-15.00 น.
(เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือทั้ง 2 วันตามสะดวก)
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  วันที่ 4 มีนาคม  – วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (รวม 4 เดือน)
ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
อบรม  วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เดือนละ 1 ครั้ง 
คอร์สเสริมทักษะอาสาสมัคร 1 ครั้ง 
***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมก่อนการปฏิบัติงาน***  
สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4
โดยมีหัวข้อ ดังนี้
- แนะนำตัว อายุ อาชีพ ที่อยู่ ฯลฯ ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร “ศิลปะเด็กป่วย”
- ความเข้าใจต่อการเป็นอาสา
- มุมมองความเจ็บป่วยและความตาย
- เลือกวันที่ทำงานอาสา
โดยส่งมาที่ pornmongkol@gmail.com 
สอบถาม ศิริพร  ฉัตรหิรัญมงคล โทรศัพท์ 089-670-4059

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะรับตามลำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว
ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ 

พื้นที่ปฏิบัติงาน : สถาบันประสาทวิทยา
จำนวนอาสาที่รับ : 50 คน 
บทบาทหน้าที่อาสา : เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ เป็นเพื่อนผู้ป่วยพาไปจุดรับการรักษาตามที่แพทย์สั่ง เป็นต้น
วัน-เวลาทำกิจกรรม : วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 06.30 – 12.00 น. (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือทั้ง 3 วันตามสะดวก)
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - วันที่ 30 เมษายน 2562 (รวม 3 เดือน)
ปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน : วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เดือนละ 1 ครั้ง 
อบรมเสริมทักษะอาสาสมัคร : 1 ครั้ง 

***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมก่อนการปฏิบัติงาน***  

สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4
โดยมีหัวข้อ ดังนี้
- แนะนำตัว อายุ อาชีพ ที่อยู่ ฯลฯ ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร “อำนวยความสะดวกเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล”
- ความเข้าใจต่อการเป็นอาสา
- มุมมองความเจ็บป่วยและความตาย
- เลือกวันที่ทำงานอาสา
โดยส่งมาที่ อีเมล์ : boonvolunteer@gmail.com  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ
โทรศัพท์ 0-2882-4387 ต่อ 11 
หรือ โทรศัพท์มือถือ 08-5917-7212

ที่มา : เครือข่ายพุทธิกา

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม