ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ คนทุกช่วงวัย SOOK Festival 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย
| |
อ่าน : 761