ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการเด็กไทยแก้มใส"

โดย
| |
อ่าน : 52,349

 

โครงการเด็กไทยแก้มใส
          ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการเด็กไทยแก้มใส” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงาน ความสำเร็จของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพในระยะยาว 
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับ
1. โรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในการดำเนินงานตามโครงการเด็กไทยแก้มใส
2. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการจัดการอาหารและโภชนาการแบบครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3. ชุดความรู้ สื่อ นวัตกรรม
4. โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ระยะเวลาการรับสมัครปีที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 15 สิงหาคม 2557
ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
วิธีการสมัคร
สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.foodforthaihealth.com
ช่องทางการส่งใบสมัคร
1. Email : dekthaikamsai@gmail.com
2. ไปรษณีย์ :  ศูนย์ประสานงานโครงการเด็กไทยแก้มใส
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง 710 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อสอบถาม
คุณธนา เวชากุล (โทร : 086-981-2642)
ที่มา : สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

โครงการเด็กไทยแก้มใส

 

          ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการเด็กไทยแก้มใส” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงาน ความสำเร็จของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพในระยะยาว 

 

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 1. โรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในการดำเนินงานตามโครงการเด็กไทยแก้มใส
 2. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการจัดการอาหารและโภชนาการแบบครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. ชุดความรู้ สื่อ นวัตกรรม
 4. โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

 

ระยะเวลาการรับสมัครปีที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 15 สิงหาคม 2557

 

ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557

 

วิธีการสมัคร

สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.foodforthaihealth.com

 

ช่องทางการส่งใบสมัคร

 1. Email : dekthaikamsai@gmail.com
 2. ไปรษณีย์ :  ศูนย์ประสานงานโครงการเด็กไทยแก้มใส
                 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
                 อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง 710 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
                 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
                 จังหวัดนนทบุรี 11000

 

ติดต่อสอบถาม

คุณธนา เวชากุล โทร. 086-981-2642

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย