คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2562)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 632

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 
         3 เดือนของการเข้าพรรษา นับเป็นเวลาที่ดี ที่ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ชวนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ให้หันมา ลด ละ เลิก การดื่มลงเพื่อสุขภาวะของตนเอง ครอบครัว และสังคม
 
          เราได้เชิญชวนกันมาสิบเจ็ดปีแล้ว
 
          ถึงวันนี้ อาจพูดได้ว่าการรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ได้เป็นบทหนึ่งของตำนานการใช้มิติทางสังคมวัฒนธรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตสุขภาพของประชาชน
 
          ด้วยเป็นที่เข้าใจกันมากขึ้นว่าสุขภาพของผู้คนในแต่ละสังคม มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมในสังคมนั้นอย่างมาก และสะท้อนถึงความจำกัดของกระบวนทัศน์สุขภาพแบบเก่า หรือแบบชีวกลไกที่ไม่อาจรับมือกับปัจจัยกำหนดสุขภาพของสังคมที่ผ่านยุคโรคติดเชื้อสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปัจจุบัน
 
          อย่างที่ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร นักวิชาการสังคมวิทยาได้ชี้ว่า ในปัจจุบันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามามีบทบาทในสังคมหลายประการ ได้แก่ เป็นกลไกจำแนกเวลาปกติกับโอกาสพิเศษ แสดงรสนิยม แสดงชนชั้นตามชนิดเครื่องดื่ม ระบุความสัมพันธ์ ความสนิทสนมของผู้คนใช้ในพิธีกรรมในการเปลี่ยนผ่านของชีวิต และใช้จัดระเบียบสังคม ระบุสถานภาพและหน้าที่ในสังคม การทำงานเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงไม่อาจละเลยปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมในสังคมไทยได้
 
          จากแนวคิดในปี 2546 ที่จะรื้อฟื้นค่านิยมดั้งเดิมของไทย ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ จะหยุดการดื่มกันในช่วงเข้าพรรษา แต่ค่านิยมนี้ได้กำลังเลือนหายไปในสังคมปัจจุบันแล้ว จนไม่มีใครแน่ใจนัก ว่าแนวคิดการรณรงค์นี้จะได้ผล
 
          แต่หลังจากการรื้อฟื้นผ่านการสื่อสารและกิจกรรมรณรงค์ได้ดำเนินต่อเนื่องมาสองปี ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ที่มาช่วยประเมินผล ได้สรุปว่า "งดเหล้าเข้าพรรษา" ได้กลายเป็น "แบรนด์" หนึ่งในสังคมไทยแล้ว
 
          สอดคล้องกับสิ่งที่สังเกตพบในปีต่อๆ มา จากปรากฎการณ์เข้าร่วมขบวนของภาคส่วนต่างๆ ในการงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างกว้างขวาง โดยที่ สสส. และภาคี ไม่ได้เข้าไปกระตุ้นและชักชวนโดยตรงแต่อย่างใด
 
          มีผลสำรวจหนึ่งระบุว่า สิ่งที่คนไทยคิดถึงการเข้าพรรษา ถัดจากเทศกาลในพุทธศาสนาคือเรื่อง "งดเหล้า"
 
          จนปี 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันเข้าพรรษา เป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" โดยนายกรัฐมนตรีจะมีคำขวัญในทุกๆ ปี
 
          ผลการศึกษาที่ชี้ถึงการลดการบริโภคและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอกย้ำรูปธรรมของการสร้างค่านิยมในการลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเวลาสำคัญนี้สังคมไทยอย่างชัดเจน
 
          จากบทเรียนตั้งต้นนี้ ยุทธวิธีด้านสังคมวัฒนธรรมในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก้าวตามมาอีกมากมาย เช่น งานศพปลอดเหล้า งานบุญปลอดเหล้า รับน้องปลอดเหล้า สงกรานต์สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ กระเช้าของขวัญปีใหม่ปลอดเหล้า หรือ "ให้เหล้าเท่ากับแช่ง"
 
          ในอีกทางหนึ่ง ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพได้ชี้ถึงความเข้าใจในมิติทางวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ว่าจะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและบุคลากรด้านสุขภาพมีมุมมอง และความละเอียดอ่อนในการออกมาตรการควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพของผู้คนโดยเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทยด้วย
 
          การสร้างเสริมสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องพึ่งพาสหวิทยาการจากหลากหลายสาขาอย่างยิ่งในการที่จะเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิต ปัญญา และสังคม
 
          มาร่วมเรียนรู้บทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับ

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม