คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2562)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 739

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 
         เวลาผ่านเข้ามาสู่ครึ่งปีและอีกไม่นานก็จะหมดปีตามวัฏจักรแห่งเวลา น่าจะดีถ้าได้เวลาทบทวนสิ่งที่ทำเพื่อความสุขของตนเองและครอบครัวในช่วงที่ผ่านมา ก่อนจะวางแผนเพื่อทำสิ่งต่างๆ ที่ตั้งใจไว้ หรือยังไม่ได้ลงมือทำให้สำเร็จ
 
          สร้างสุขฉบับนี้เราจะพาไปทบทวนถึงกลุ่มคนที่คุณอาจจะพบเห็นอยู่ทุกวันในสังคม แต่อาจเผลอมองข้ามหรือไม่ได้ยินเสียง หรือไม่เคยรับรู้ตัวตนของพวกเขา 
 
          ประชากรกลุ่มเฉพาะเหล่านี้ อาจถูกเรียกว่า ผู้ด้อยโอกาส คนชายขอบ หรือประชากรกลุ่มเปราะบาง เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ปะปนอยู่ในสังคมด้วยสถานะที่เหลื่อมล้ำ ไม่เท่าเทียม รอคอยโอกาสที่ไม่รู้ว่าจะมีสิทธิเป็นจริงหรือไม่ พวกเขาเหล่านี้มีเสียงที่แผ่วเบาในสังคมแห่งการต่อสู้แข่งขันอันกว้างใหญ่ ส่งเสียงเท่าไหร่ก็เหมือนไม่มีใครได้ยิน ด้วยมีปัจจัยทางสังคมที่ปิดกั้นเสียงเหล่านี้ไว้ 
 
          งานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกคนบนแผ่นดินไทยของ สสส. จึงไม่อาจดำเนินการในคนกลุ่มนี้ในรูปแบบที่เหมือนกับประชากรทั่วไปโดยเฉลี่ยได้  
 
          การทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ประชากรกลุ่มเฉพาะ เช่น  คนพิการ ผู้สูงวัย ผู้หญิง นักโทษหญิงในเรือนจำ ชาวมุสลิม แรงงาน คนไร้บ้าน แรงงานผู้ไร้สถานะข้ามชาติ จึงต้องฟันฝ่าด่านแรกของปัญหาของพวกเขาก่อน นั่นคือ การได้รับโอกาสทางสุขภาวะที่เท่าเทียม สิทธิที่จะได้รับบริการจากรัฐและความเข้าใจจากสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม  ไม่เป็นผู้ที่ต้องแบกภาระในการมีสุขภาวะที่ดีอย่างหนักหน่วงกว่าประชาชนคนทั่วไป  หรือแบกความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพสูงเกินจำเป็นด้วยค่าตอบแทนที่ต่ำเกินสมควร  หรือถูกทอดทิ้ง ถูกกระทำจนมีชีวิตที่อยู่ในภาวะยอมจำนน ไร้ความหวัง ไร้อนาคต
 
          ความเหลื่อมล้ำทางสังคมพบอยู่ในแทบทุกสังคม โอกาสที่จะทำให้บางคนถูกผลักไปเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนในสังคม และภาครัฐ ที่ไม่เพิกเฉยต่อคนเหล่านี้ พร้อมทั้งเปิดใจ ยอมรับ เข้าใจความแตกต่างที่เกิดขึ้น
 
          อย่างที่ โจนิ อีเรคสัน ทาตะ นักคิด นักเขียนคริสเตียนผู้มีชื่อเสียงกล่าวไว้ว่า  
 
          “สิ่งบ่งบอกถึงสังคมสุขภาวะ มักจะวัดจากว่า สังคมนั้นใส่ใจผู้ด้อยโอกาสอย่างไร”  
 
          สังคมไทยคงก้าวสู่สังคมสุขภาวะไม่ได้ ถ้าเราไม่อาจลดความเหลื่อมล้ำของผู้คนเหล่านี้ลงได้
 
          และ สสส.  เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาในสังคมไทย ก็มีโอกาสมาร่วมทำงานลดช่องว่างทางสุขภาวะเหล่านี้ ด้วยแนวทาง และกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการผลักดันนโยบายสำคัญและเกิดรูปแบบบริการจำนวนมาก และจะเดินหน้าต่อไปอย่างมีความหวัง 
 
          สสส. เข้ามามีบทบาทเหล่านี้ได้ จากนโยบายการเงินการคลังเพื่อสังคมของรัฐบาลไทย ที่ได้เก็บภาษีจากสินค้าที่มีส่วนทำลายสุขภาพคนไทยเพื่อนำมาใช้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งไม่นานมานี้เอง  มีรายงานสำคัญระดับโลกที่ออกมาตอกย้ำสิ่งที่รัฐบาลไทยทำมาข้างต้น มีชื่อว่า “Health Taxes to Save Lives : Employing Effective Excise Taxes on Tobacco, Alcohol, and Sugary Beverages  หรือภาษีสุขภาพเพื่อปกป้องชีวิตประชาชน : การนำใช้ภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพจากบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มผสมน้ำตาล” จัดทำโดยคณะทำงานพิเศษว่าด้วยนโยบายการคลังเพื่อสุขภาพ มูลนิธิบลูมเบิร์ก  ซึ่งประกอบด้วยผู้นำระดับโลกหลายคน เช่น ดร.ลอว์เรนซ์ ซัมเมอร์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ดร.มากาเร็ต ชาน อดีตผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ประธานาธิบดีอุรุกวัย อดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ รัฐมนตรีจากนอร์เวย์ สกอตแลนด์ ไนจีเรีย และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกหลายคน ที่สรุปมาตรการใช้ภาษีเพื่อดูแลสุขภาพไว้อย่างน่าสนใจ และเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ ได้ศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไปในอนาคต
 
          รายงาน 25 หน้า ระบุถึงผลการวิเคราะห์วิจัยการขึ้นภาษีสินค้าทำลายสุขภาพทั้ง 3 ประเภท ที่พิสูจน์ว่า ภาษีที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเครื่องดื่มผสมน้ำตาลลดลง เป็นที่น่าสนใจว่า ประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ภาษีที่เพิ่มขึ้นทุก 10% ทำให้ความต้องการสูบบุหรี่ลดลง 5% ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงถึง 6% และลดการบริโภคน้ำอัดลมถึง 12% ผลกระทบเกิดขึ้นเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม และกับคนวัยทำงาน
 
          ในการใช้ภาษีทำลายสุขภาพมาทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. แม้มาตรการทางภาษียังเป็นหัวหอกสำคัญในการลดอัตราบริโภคผลิตภัณฑ์ที่อันตรายต่อสุขภาพ แต่ยังมีอีกหลายมาตรการที่ สสส. ได้ดำเนินการทำควบคู่กันไป ทั้งการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และภาคีเครือข่าย การรณรงค์สร้างกระแสสังคมเพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในสังคมไทย

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม