คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2562)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 429

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 
         เวลาผ่านเข้ามาสู่ครึ่งปีและอีกไม่นานก็จะหมดปีตามวัฏจักรแห่งเวลา น่าจะดีถ้าได้เวลาทบทวนสิ่งที่ทำเพื่อความสุขของตนเองและครอบครัวในช่วงที่ผ่านมา ก่อนจะวางแผนเพื่อทำสิ่งต่างๆ ที่ตั้งใจไว้ หรือยังไม่ได้ลงมือทำให้สำเร็จ
 
          สร้างสุขฉบับนี้เราจะพาไปทบทวนถึงกลุ่มคนที่คุณอาจจะพบเห็นอยู่ทุกวันในสังคม แต่อาจเผลอมองข้ามหรือไม่ได้ยินเสียง หรือไม่เคยรับรู้ตัวตนของพวกเขา 
 
          ประชากรกลุ่มเฉพาะเหล่านี้ อาจถูกเรียกว่า ผู้ด้อยโอกาส คนชายขอบ หรือประชากรกลุ่มเปราะบาง เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ปะปนอยู่ในสังคมด้วยสถานะที่เหลื่อมล้ำ ไม่เท่าเทียม รอคอยโอกาสที่ไม่รู้ว่าจะมีสิทธิเป็นจริงหรือไม่ พวกเขาเหล่านี้มีเสียงที่แผ่วเบาในสังคมแห่งการต่อสู้แข่งขันอันกว้างใหญ่ ส่งเสียงเท่าไหร่ก็เหมือนไม่มีใครได้ยิน ด้วยมีปัจจัยทางสังคมที่ปิดกั้นเสียงเหล่านี้ไว้ 
 
          งานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกคนบนแผ่นดินไทยของ สสส. จึงไม่อาจดำเนินการในคนกลุ่มนี้ในรูปแบบที่เหมือนกับประชากรทั่วไปโดยเฉลี่ยได้  
 
          การทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ประชากรกลุ่มเฉพาะ เช่น  คนพิการ ผู้สูงวัย ผู้หญิง นักโทษหญิงในเรือนจำ ชาวมุสลิม แรงงาน คนไร้บ้าน แรงงานผู้ไร้สถานะข้ามชาติ จึงต้องฟันฝ่าด่านแรกของปัญหาของพวกเขาก่อน นั่นคือ การได้รับโอกาสทางสุขภาวะที่เท่าเทียม สิทธิที่จะได้รับบริการจากรัฐและความเข้าใจจากสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม  ไม่เป็นผู้ที่ต้องแบกภาระในการมีสุขภาวะที่ดีอย่างหนักหน่วงกว่าประชาชนคนทั่วไป  หรือแบกความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพสูงเกินจำเป็นด้วยค่าตอบแทนที่ต่ำเกินสมควร  หรือถูกทอดทิ้ง ถูกกระทำจนมีชีวิตที่อยู่ในภาวะยอมจำนน ไร้ความหวัง ไร้อนาคต
 
          ความเหลื่อมล้ำทางสังคมพบอยู่ในแทบทุกสังคม โอกาสที่จะทำให้บางคนถูกผลักไปเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนในสังคม และภาครัฐ ที่ไม่เพิกเฉยต่อคนเหล่านี้ พร้อมทั้งเปิดใจ ยอมรับ เข้าใจความแตกต่างที่เกิดขึ้น
 
          อย่างที่ โจนิ อีเรคสัน ทาตะ นักคิด นักเขียนคริสเตียนผู้มีชื่อเสียงกล่าวไว้ว่า  
 
          “สิ่งบ่งบอกถึงสังคมสุขภาวะ มักจะวัดจากว่า สังคมนั้นใส่ใจผู้ด้อยโอกาสอย่างไร”  
 
          สังคมไทยคงก้าวสู่สังคมสุขภาวะไม่ได้ ถ้าเราไม่อาจลดความเหลื่อมล้ำของผู้คนเหล่านี้ลงได้
 
          และ สสส.  เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาในสังคมไทย ก็มีโอกาสมาร่วมทำงานลดช่องว่างทางสุขภาวะเหล่านี้ ด้วยแนวทาง และกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการผลักดันนโยบายสำคัญและเกิดรูปแบบบริการจำนวนมาก และจะเดินหน้าต่อไปอย่างมีความหวัง 
 
          สสส. เข้ามามีบทบาทเหล่านี้ได้ จากนโยบายการเงินการคลังเพื่อสังคมของรัฐบาลไทย ที่ได้เก็บภาษีจากสินค้าที่มีส่วนทำลายสุขภาพคนไทยเพื่อนำมาใช้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งไม่นานมานี้เอง  มีรายงานสำคัญระดับโลกที่ออกมาตอกย้ำสิ่งที่รัฐบาลไทยทำมาข้างต้น มีชื่อว่า “Health Taxes to Save Lives : Employing Effective Excise Taxes on Tobacco, Alcohol, and Sugary Beverages  หรือภาษีสุขภาพเพื่อปกป้องชีวิตประชาชน : การนำใช้ภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพจากบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มผสมน้ำตาล” จัดทำโดยคณะทำงานพิเศษว่าด้วยนโยบายการคลังเพื่อสุขภาพ มูลนิธิบลูมเบิร์ก  ซึ่งประกอบด้วยผู้นำระดับโลกหลายคน เช่น ดร.ลอว์เรนซ์ ซัมเมอร์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ดร.มากาเร็ต ชาน อดีตผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ประธานาธิบดีอุรุกวัย อดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ รัฐมนตรีจากนอร์เวย์ สกอตแลนด์ ไนจีเรีย และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกหลายคน ที่สรุปมาตรการใช้ภาษีเพื่อดูแลสุขภาพไว้อย่างน่าสนใจ และเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ ได้ศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไปในอนาคต
 
          รายงาน 25 หน้า ระบุถึงผลการวิเคราะห์วิจัยการขึ้นภาษีสินค้าทำลายสุขภาพทั้ง 3 ประเภท ที่พิสูจน์ว่า ภาษีที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเครื่องดื่มผสมน้ำตาลลดลง เป็นที่น่าสนใจว่า ประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ภาษีที่เพิ่มขึ้นทุก 10% ทำให้ความต้องการสูบบุหรี่ลดลง 5% ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงถึง 6% และลดการบริโภคน้ำอัดลมถึง 12% ผลกระทบเกิดขึ้นเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม และกับคนวัยทำงาน
 
          ในการใช้ภาษีทำลายสุขภาพมาทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. แม้มาตรการทางภาษียังเป็นหัวหอกสำคัญในการลดอัตราบริโภคผลิตภัณฑ์ที่อันตรายต่อสุขภาพ แต่ยังมีอีกหลายมาตรการที่ สสส. ได้ดำเนินการทำควบคู่กันไป ทั้งการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และภาคีเครือข่าย การรณรงค์สร้างกระแสสังคมเพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในสังคมไทย

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย  เว็บบอร์ดโรงเรียน  ค่านิยมเรื่องสีผิว  เตรียมรถ  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (กจอ.) สำนักสิ่งแวดล้อม  การบริโภค อาหาร คนไทย มื้อหลัก อายุ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ละครสร้างเสริมสุขภาพ healthy family ครอบครัวนี้มีสุข การจิบยาแก้ไอ ยาแก้ไอ  พันธุ์ด้อย  ภาษียาสูบ  ชนิดฮอร์โมนรวม  thaicycling  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งดเหล้าเข้าพรรษา  ผู้ช่วย  ปัญญาอ่อน  ความต้องการแรงงาน  หน่วยตรวจ  ฟอสฟิน  ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำ  แสดงออกสร้างสรรค์  ศิริกุล ซื่อต่อชาติ