คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2562)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 1,341

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 
          ไม่มีพรใดจะดีกว่า ขอให้ทุกท่านมีความสุข 
 
          แม้หลายคนจะมองปัญหาต่างๆ ของปีใหม่ที่ย่างมาถึง ด้วยความรู้สึกว่า เราน่าจะมีความสุขได้ยากขึ้นในสภาพปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่โอบล้อมเข้ามา ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ
 
          มหาตมา คานธีกล่าวไว้ว่า
          “จงรักษาความคิดของท่านให้เป็นบวก เพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูด
          จงรักษาคำพูดของท่านให้เป็นบวก  เพราะคำพูดจะกลายเป็นพฤติกรรม
          จงรักษาพฤติกรรมของท่านให้เป็นบวก เพราะพฤติกรรมจะกลายเป็นนิสัย
          จงรักษานิสัยของท่านให้เป็นบวก  เพราะนิสัยจะกลายเป็นคุณค่า
          จงรักษาคุณค่าของท่านให้เป็นบวก  เพราะคุณค่าของท่านจะกำหนดชะตากรรมของท่าน”
 
          มองปีที่มาถึงอย่างมีความหวังกันเถิดครับ  อย่างน้อยในภาพใหญ่ ประชาคมของประเทศส่วนใหญ่ในโลก รวมถึงประเทศไทยได้พร้อมใจร่วมลงนามที่จะก้าวไปสู่ "เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (sustainable development goals) อันมุ่งเน้นที่จะร่วมกันสร้างการพัฒนายุคใหม่ อย่างมีความสมดุลย์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมจำนวน 17 เป้าหมาย 
 
          ถ้าหากประชาคมโลกพาโลกของเราขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ในระหว่าง พ.ศ. 2558-2573 เราน่าจะนำพาประชากรในโลกและในไทยสู่สุขภาวะมิติต่างๆ ได้มากขึ้นอย่างแน่นอน แม้ในภาพย่อยๆ จะยังมีสงครามการเมือง สงครามการค้า ภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำ และทุกขภาวะต่างๆ นานาที่ยังสวนทางการพัฒนาในอุดมคติร่วมนั้นอยู่บ้างก็ตาม
 
          สสส. ได้นิยามการสร้างสุขภาวะในมิติที่กว้างตามนิยามร่วมสมัย ซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเหล่านี้เกินกว่าครึ่ง จึงได้ปรับทิศทางมาอ้างอิงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ด้วย ซึ่งช่วยเป็นแกนการสื่อสารกับพันธมิตรการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะได้อย่างเข้าใจกันมากขึ้น 
 
          แน่นอนว่างานขับเคลื่อนสุขภาวะ บางครั้งก็พบความยากลำบาก แต่ชาว สสส. ได้ผนึกกำลังกันทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทำให้เราสามารถฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ “การสร้างสุขภาวะให้กับคนไทย” โดยนำอุปสรรค ปัญหามาเปลี่ยนเป็นพลัง ไปสู่การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเงื่อนไขชีวิตของผู้คนให้พร้อมที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  ซึ่งเราคงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะในหลายๆ ด้านไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้คนให้ความสำคัญกับวิถีคนรักสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมให้ดีขึ้น เช่น การลดการบริโภคบุหรี่และสุรา การร่วมลดขยะพลาสติก การเกิดกิจกรรมทางกายอย่างกว้างขวาง การขยายตัวของจิตอาสา กระแสการรับประทานอาหารสุขภาพ ฯลฯ 
 
          แม้อุปสรรคปัญหาจะยังคงขวางหน้าเส้นทางสุขภาวะของเราอยู่ไม่น้อย ก็จงอย่าลืมหยุดชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว ความก้าวหน้าที่ได้เพิ่มระยะทางไปสู่ฝันข้างหน้า มิตรภาพและบทเรียนที่สะสมเพิ่มพูนขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมา  
 
          แล้วก้าวต่อบนเส้นทางสร้างสุขภาวะร่วมกันด้วยรอยยิ้มและความคิดบวกต่อไปนะครับ
 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม