คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2562)
“วันงดสูบบุหรี่โลก” 31 พฤษภาคม ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ทั่วโลกร่วมกันสร้างความตระหนักของผลกระทบและอันตรายอันเกิดจากการใช้ยาสูบและการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง มือสาม รวมถึงการไม่สนับสนุนการใช้ยาสูบในทุกรูปแบบ
01 พฤษภาคม 2562