คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2563)
ผลกระทบจากมหาวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ รุนแรง กว้างขวาง จนผู้คนในโลกเชื่อกันว่าสังคมโลกจะถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงจนเกิดบรรทัดฐานใหม่ หรือ New Normal ขึ้นมา ผู้คนยุคหลังโควิด-19 จะปรับตัวไปสู่ "ชีวิตวิถีใหม่"
08 พฤษภาคม 2563
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม