8 ประโยชน์จากการฝึกสมาธิ

ที่มา: หนังสือทำงานเป็นสุขด้วยสติสมาธิ


โดย: สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.


8 ประโยชน์จากการฝึกสมาธิ thaihealth


แฟ้มภาพ


การฝึกสติและสมาธิเป็นประจําาสม่ําาเสมอทุกวันโดยการนั่งสมาธิวันละ 10-30 นาที จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเรา ดังนี้


1.เราสามารถควบคุมการทําางานของร่างกายส่วนต่างๆ ได้ดีขึ้น


2.สมองส่วนต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


3.ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น และแสดงออกอย่างระมัดระวังมากขึ้น


4.มีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งในมุมมองต่อโลกและการดําาเนินชีวิต


5.เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น


6.ตระหนักรู้ตัวเองและสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น


7.ควบ คุมความกลัวได้ดี ทําาให้มีความกล้ามากขึ้น


8.มีคุณธรรมมีความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น


สรุปคือ   การพัฒนาจิตโดยการฝึกสติและสมาธิส่งผลต่อสมองโดยตรงจะช่วยให้สมองส่วนหน้าพัฒนามากขึ้น และแม้ว่าจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว แต่สมองส่วนนี้ก็ยังสามารถพัฒนาให้ทํางานดีขึ้นได้


 

Shares:
QR Code :
QR Code