60% แม่วัยรุ่น ม.ต้นเกือบครึ่งท้องไม่พร้อม

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ


60% แม่วัยรุ่น ม.ต้นเกือบครึ่งท้องไม่พร้อม  thaihealth


แฟ้มภาพ


60% แม่วัยรุ่น ม.ต้นเกือบครึ่งไม่ตั้งใจท้อง ไม่พร้อมดูแลบุตร สุราปัจจัยมีเพศสัมพันธ์ รุกรณรงค์ให้ความรู้ถูกกลุ่ม


นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในอดีตไทยมีปัญหาแม่วัยรุ่นสูงเป็นลำดับที่ 1 ของอาเซียน เป็นที่ 2 ของโลกรองจากประเทศโซนแอฟริกา แม้จะมีมาตรการต่างๆ มาแก้ปัญหาจนทำให้อัตราแม่วัยรุ่นไทยลดลง แต่ตัวเลขก็ยังคงสูงเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว จึงเป็นที่มาของการสำรวจการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการช่วยเหลือแม่วัยรุ่น เพื่อจะดำเนินการแก้ปัญหาให้ตรงจุดต่อไป ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ บ้านพักเด็กและครอบครัว 58 จังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแม่วัยรุ่นอายุระหว่าง 10-20 ปี จำนวน 11,012 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.26 อยู่ในช่วงอายุ 18-20 ปี รองลงมาร้อยละ 37.75 อยู่ในช่วงอายุ 15-17 ปี ในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 60.68 จบการศึกษามัธยมต้น ร้อยละ 17.21 จบประถม


ขณะที่ร้อยละ 41.87 ประกอบอาชีพ ร้อยละ 39.88 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ด้านพฤติกรรมพบว่าร้อยละ 53.38 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุ 16-18 ปี ร้อยละ 32.08 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุ 13-15 ปี สถานที่ที่มีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.99 ระบุบ้านตนเอง ส่วนปัจจัยที่ทำให้มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 76.96 ระบุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 63.56 ระบุอยู่กับเพื่อนต่างเพศสองต่อสองในที่ลับตาคน


อธิบดี ดย.กล่าวด้วยว่า ร้อยละ 50.44 ระบุถึงการตั้งครรภ์ที่ตั้งใจ ขณะที่ร้อยละ 49.56 บอกไม่ตั้งใจ โดยส่วนใหญ่ไม่ได้คุมกำเนิด ร้อยละ 69.41 ยอมรับว่าไม่มีความพร้อมในการดูแลบุตร สาเหตุหลักมาจากไม่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ และไม่มีความรู้เลี้ยงดูบุตร เมื่อถามถึงการตั้งครรภ์ซ้ำเป็นครั้งที่ 2 พบผู้หญิงอายุ 17 ปีตั้งครรภ์ซ้ำสูงที่สุดถึงร้อยละ 22.95 รองลงมา 19 ปี ร้อยละ 11.31 ด้านความต้องการช่วยเหลือ ส่วนใหญ่อยากให้ช่วยด้านอาชีพและรายได้ ตามด้วยสาธารณสุข ทุนและการศึกษาต่อ และการยอมรับจากเพื่อน ครอบครัว ชุมชน ผลสำรวจดังกล่าวเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์แก้ปัญหาเรื่องนี้กับเด็กผู้หญิงช่วงมัธยมต้นที่ประสบปัญหามากที่สุด ตั้งแต่ป้องกันการตั้งครรภ์ ให้ความรู้เพศสัมพันธ์ ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการรณรงค์ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด

Shares:
QR Code :
QR Code