5 ทักษะสำคัญ ที่จะได้พัฒนาจาก ‘ตาราง 9 ช่อง’

ที่มา : อัจฉริยะตาราง 9 ช่อง พัฒนากาย พัฒนาสมอง โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยพีบีเอส รายการ ข.ขยับ


5 ทักษะสำคัญ ที่จะได้พัฒนาจาก 'ตาราง 9 ช่อง' thaihealth


การออกกำลังกายที่มีคุณค่า มิใช่อยู่ที่ความหรูหราของเครื่องมือ แต่ขึ้นอยู่กับหลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ซึ่งเกม ตาราง 9 ช่อง ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างการเคลื่อนไหวและทักษะพัฒนาการต่างๆ ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี


1. การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ตาราง 9 ช่อง จะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในรูปแบบและวิธีการเคลื่อนไหว ตลอดจนการตั้งเป้าหมายของการเคลื่อนไหวแต่ละรูปแบบ ทำให้เด็กได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ว่าคืออะไรและมีเป้าหมายเพื่ออะไร


2. การสร้างความมั่นใจในตนเอง (Self Confident) ตาราง 9 ช่อง จะช่วยปรับบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเก ให้กลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล จากการที่เด็กได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวในตาราง 9 ช่อง ตามที่ครูหรือเด็กเป็นผู้คิดหรือกำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวนั้น


3. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ตาราง 9 ช่อง เปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างสรรค์จินตนาการทางความคิด ด้วยการให้เด็กพยายามคิดค้นรูปแบบการเคลื่อนไหวของตนเอง นำไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาสารถที่ตนเองได้เรียนรู้ถ่ายทอดลงในตาราง 9 ช่อง เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบที่เรียกว่า เรียนไปเล่นไปได้ความรู้ ทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติ และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับกับเรียนรู้มากขึ้น


4. การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว (Co-ordination) ตาราง 9 ช่อง นอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกเพื่อพัฒนาปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความสัมพันธ์ในแต่ละทักษะการเคลื่อนไหว มีบุคลิกภาพและการทรงตัวที่ดี ช่วยกระตุ้นและพัฒนาระบบการทำงานของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะกลไกการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


5. การสร้างวินัยในตนเอง (Discipline) ตาราง 9 ช่อง นอกจากจะช่วยพัฒนาสร้างเสริมทักษะด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ยังช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบในการปฏิบัติทักษะหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวให้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เด็กได้รับการฝึกให้เคารพกฎเกณฑ์หรือหลักการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ปฏิบัติ จนกลายเป็นนิสัยที่ดี มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

Shares:
QR Code :
QR Code