4 ข้อดี ของครอบครัวที่ทำกิจกรรมร่วมกัน

ที่มา : Sook by สสส.


4 ข้อดี ของครอบครัวที่ทำกิจกรรมร่วมกัน thaihealth


แฟ้มภาพ


เวลาที่มีคุณภาพของครอบครัว คือ เวลาที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน และมีการเรียนรู้เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน พ่อแม่ได้แลกเปลี่ยน และ ถ่ายทอดทัศนะ ค่านิยม ความเชื่อที่ดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ฉะนั้นแล้ว “การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว” จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก


ข้อดีของครอบครัวที่มีการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีคุณภาพ


1. ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุย สร้างสัมพันธ์ที่ดีในบ้าน


2. ได้แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว


3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งทางความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม


4. ช่วยฝึกประสาทสัมผัส เพิ่มทักษะทางสมอง และเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็ก 


 

Shares:
QR Code :
QR Code