20 เบื้องหลังระบบสาธารณสุขไทย

เพื่อการเข้าถึงบริการของคนทุกวัย

 

20 เบื้องหลังระบบสาธารณสุขไทย

 

          ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ระบบสาธารณสุขของไทยมีการแสวงหาหนทางการบริการใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ให้คนทุกวัยเข้าถึงการบริการอย่างถูกต้องเหมาะสม อุ่นกายสบายใจทุกครั้งยามเจ็บไข้

 

          หลายคนในแวดวงสาธารณสุขได้ทุ่มเทสติปัญญาและกำลังกายคิดค้นรูปแบบใหม่ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับคนในสังคม และหนังสือเรื่อง “หลังประติมาสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทย” คืองานที่รวบรวมประสบการณ์ แนวคิด และวิธีการทำงานของบุคคลที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงสาธารณสุขของไทยจำนวนทั้งสิ้น 20 ท่านด้วยกัน

 

          “หลังประติมาสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทย” จัดทำโดยเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำสาธารณสุขแนวใหม่ (คศน.) จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อถ่ายทอดแนวคิด การทำงานของนักการสาธารณสุขทั้ง 20 ท่านที่เป็นทั้งนักคิด นักฝัน ทั้งยังทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างระบบสาธารณสุขของไทยให้สมบูรณ์แบบ ด้วยหวังว่าประสบการณ์แนวคิด ของบุคคลเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างและเป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นหลัง

 

          บุคคลทั้ง 20 ท่าน  ในหนังสือ หลังประติมาสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทย ประกอบด้วย นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, นพ.บรรลุ ศิริพานิช, นพ.อมรนนทสุต, นพ.สุภกร บัวสาย, นพ.สุชาติ เจตนเสน, นพ.บุญยงค์วงศ์รักมิตร, นพ.มงคล ณ สงขลา, ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช,ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ, นพ.วิชัย โชควิวัฒน, ผศ.ภญ.สำลีใจดี, นพ.อำพล จินดาวัฒนะ, นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ,นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร, นพ.อนุวัฒน์ ศุภชิติกุล, อาจารย์จอน อึ๊งภากรณ์, สว.รสนา โตสิตระกูล, นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, คุณสารี อ๋องสมหวัง และ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

 

          ทั้งหมด ถือว่าคร่ำหวอดอยู่ในวงการสาธารณสุขตลอดชั่วชีวิต ได้เห็น ได้รู้ ได้คิดค้น ได้สร้างคุณูปการต่างๆ มากมายที่ถือเป็นการพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทย ซึ่งในหนังสือ “หลังประติมาสาธารณสุขฯ” ได้ใช้เทคนิคในการนำเสนอแบบสัมภาษณ์พิเศษ ถาม-ตอบ ทำให้เราได้รับรู้ถึงทัศนคติต่างๆ อย่างแจ่มชัด ได้ทราบถึงปูมหลังของแต่ละคนว่ามีความเป็นมาอย่างไร

 

          ในคำนำของหนังสือ ระบุว่า หากเปรียบระบบสาธารณสุขของคนไทยเสมือนบ้านหลังหนึ่ง แม้จะสร้างยังไม่นานและยังไม่สมบูรณ์สวยงามนัก แต่บ้านหลังนี้ก็ถูกสร้างด้วยความฝัน ด้วยความพยายามของผู้คนหลายหลากมากมายที่ได้ทุ่มเทหัวใจอุทิศชีวิต สร้างบ้านหลังนี้ให้คนไทยได้อยู่อย่างอบอุ่นเป็นที่พัก ที่พึ่งพิงของคนเจ็บป่วยทุกข์ยากทั้งหลาย

 

          ในฐานะบรรณาธิการหนังสือ หลังประติมาสาธารณสุขฯ ผมคิดว่า หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดแนวคิด บทเรียนการทำงานของผู้บริหาร แพทย์ เภสัชกรนักวิชาการ ที่มีส่วนสำคัญขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยรวม 20 ท่าน อาทิ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้บุกเบิกให้คนไทยมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นพ.มงคล ณ สงขลาผู้ผลักดันระบบการเข้าถึงยาถ้วนหน้า นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เจ้าของโครงการถุงยางอนามัย 100% นางรสนา โตสิตระกูลส.ว.กทม. ผู้นำภาคประชาชนตรวจสอบเรื่องทุจริตยา นพ.สุภกร บัวสาย ต้นตำรับการรณรงค์คนไทยมีสุขภาพดีทุกมิติ เป็นต้น บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยและวงการสุขภาพไทยอย่างมาก

 

          “การถอดบทเรียนของผู้ที่ทำเรื่องยิ่งใหญ่เหล่านี้ เพื่อให้ผู้นำแนวใหม่ตามโครงการของ คศน. ได้ศึกษาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณสุข และให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจระบบสุขภาพไทยมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ หนังสือหลังประติมาสาธารณสุขฯ มีวางจำหน่ายในร้านหนังสือนายอินทร์ทุกสาขา จำหน่ายในราคาเล่มละ 250 บาท รายได้ทั้งหมดนำมาพัฒนาโครงการศักยภาพผู้นำสร้างสุขภาพแนวใหม่ ซึ่งผมเชื่อว่าคนเล็กๆ สามารถเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นได้”

 

          20 บทเรียนจาก 20 บุคคลที่ทรงคุณค่าในแวดวงสาธารณสุขของไทย ไม่เพียงแค่อ่านสนุก แต่ที่มากกว่านั้นคือแรงบันดาลใจที่อยากจะทำ “ความดี” หลังจากได้เรียนรู้การทำงานของแต่ละท่านผ่านตัวอักษรที่เรียงร้อยออกมาเป็นหนังสือ”หลังประติมาสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย”

 

          สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ www.thaihealth.or.th สอบถาม 0-2298-0500 ต่อ 1222

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

Update : 18-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติภานันทร์ ลีจันทึก

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code