20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์ thaihealth


เครือข่ายอุดมศึกษา 20 สถาบัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนรับมอบเกียรติบัตรโครงการ "20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพห่างไกลแอลกอฮอล์" สร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินโครงการ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ที่โรงแรมอโมร่าท่าแพ อำเภอเมือง พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 20 สถาบัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ร่วมกันสร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีศักยภาพและต่อเนื่อง


โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เพื่อจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงภายในและรอบสถาบันการศึกษา โดยสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนเป็นแกนนำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 20 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันการพลศึกษาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมดำเนินการสร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code