10 เป้าหมายสร้าง ‘ราชบุรี’ ต้นแบบเมืองสุขภาวะ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


10 เป้าหมายสร้าง 'ราชบุรี' ต้นแบบเมืองสุขภาวะ thaihealth


9 ปีที่แล้ว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เริ่มขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาวะกับจังหวัดราชบุรี ที่จุดประกายความสนใจในเรื่องสุขภาพให้กับชาวเมืองโอ่ง จ.ราชบุรี และเกิดการผนึกกำลังร่วมกับหลายภาคส่วน คุณภาพชีวิตของประชาชนก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลายเป็นเมืองแห่งสุขภาวะแบบบูรณาการ


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการผลักดันราชบุรีเป็น เมืองต้นแบบอีกครั้ง โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน และพัฒนาต้นแบบ จังหวัดราชบุรีสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ


10 เป้าหมายสร้าง 'ราชบุรี' ต้นแบบเมืองสุขภาวะ thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงการทำงานด้านสุขภาวะในราชบุรีว่า จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตก มีความหลากหลายทั้งด้านภูมินิเวศ สังคมวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ รวมถึงความหลากหลายของปัญหาด้านสุขภาวะจึงได้เริ่มดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยในปี พ.ศ.2558 สสส.ได้เข้าไปสานต่อในการสร้างเสริมสุขภาวะและมุ่งเน้นให้จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 10 เรื่อง ได้แก่ 1.ลดการสูบบุหรี่ 2.ลดการดื่มสุรา 3.ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 4.ลดการติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ในหญิงตั้งครรภ์ 5.เพิ่มการทานผักผลไม้ 6.เพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย 7.ลดภาวะอ้วนในเด็ก 8.ครอบครัวอบอุ่น 9.ชุมชนเข้มแข็ง และ 10.ให้ประชาชนมีความสุข ซึ่งจะนำร่องใน 8 ตำบล 3 อำเภอ นอกจากนี้ สสส.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประสานพลังที่เข้มแข็งของจังหวัดราชบุรี มุ่งหวังให้จุดเริ่มต้นในครั้งนี้ขยายพลังต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย


จากพื้นที่อำเภอสวนผึ้งที่มีการนำร่องสู่การพัฒนา มีการขยายผลเติบโตจนปัจจุบันดำเนินการ ในพื้นที่ 10 อำเภอ 12 ตำบล สำหรับการดำเนินงานในจังหวัดราชบุรี สู่เมืองสุขภาวะในปี 2561-2562 มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการตำบลสุขภาวะ 12 ตำบล ในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ ต.ดอนทราย ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ, ต.ธรรมเสน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม, ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง, ต.บ้านคา อ.บ้านคา, ต.ปากช่อง อ.จอมบึง, ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง, ต.วัดแก้ว อ.บางแพ, ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก, ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง, ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง และพื้นที่เป้าหมายดำเนินการอำเภอสุขภาวะ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โพธาราม, อ.จอมบึง และ อ.วัดเพลง ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่เข้าใจบริบทการทำงานของพื้นที่เป็นอย่างดี


10 เป้าหมายสร้าง 'ราชบุรี' ต้นแบบเมืองสุขภาวะ thaihealth


นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองที่มีสุขภาวะที่ดีว่า เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกอำเภอ จังหวัดราชบุรีสนับ สนุนแนวคิดเมืองแห่งสุขภาวะอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านมนุษย์ อันเป็นต้นทุนสำคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดด้านสุขภาวะ


"สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มอบองค์ความรู้ บุคลากร และทีมงานที่พร้อมจะผลักดันขับเคลื่อนแนวคิดนี้ออกไป การสนับสนุนจาก สสส.และคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ช่วยกันขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง และเผยแพร่ผลในเชิงปฏิบัติให้ประชาชนได้รับทราบ ทำให้ชาวราชบุรีมีสุขภาพที่ดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง เด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น บ้านเมืองสะอาด ตรงกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี" รองผู้ว่าฯ จังหวัดราชบุรี ย้ำว่าจะมุ่งสู่เป้าหมายให้สำเร็จ


ในการพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ หัวใจสำคัญมีหน่วยงานภาควิชาการอย่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้านวิชาการการวิจัย การประเมินผล การพัฒนารูปแบบ การสร้างกลไก และศักยภาพของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ซึ่งจะทำให้ได้องค์ความรู้ที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดนำไปสู่การเป็นจังหวัดต้นแบบด้านสุขภาวะ


นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณายกร่างขับเคลื่อนราชบุรีเมืองสุขภาวะ กล่าวย้อนถึงการทำงานด้านสุขภาวะ ในปี 2558 ว่า จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สสส.และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาวะให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกมิติ ให้จังหวัดราชบุรีกลายเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ ภายใต้วิสัยทัศน์ "ราชบุรี เมืองสังคมดี มีความสุข ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อสาธิตพื้นที่สุขภาวะตามเป้าหมาย 10 ปี สสส. และเป็นเป้าหมายของคนราชบุรีที่มุ่งพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการสุขภาวะแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันและจะดำเนินงานผ่านศูนย์ประสานงานสุขภาวะจังหวัดราชบุรี


สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน และพัฒนาต้นแบบ จังหวัดราชบุรี สู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ ช่วยเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานลงลึกในระดับตำบลและอำเภอให้มากขึ้นไปอีก

Shares:
QR Code :
QR Code