10 ลักษณะ ครอบครัวที่อบอุ่น

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


10 ลักษณะ ครอบครัวที่อบอุ่น thaihealth


แฟ้มภาพ


ครอบครัวอบอุ่น คือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ การ มีครอบครัวที่อบอุ่นทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข คนที่มีครอบครัวอบอุ่นย่อมมีความได้เปรียบ เพราะสามารถ ทำหน้าที่ได้เหมาะสม และทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตดีไปด้วย


10 ลักษณะ ครอบครัวที่อบอุ่น


1. มีขอบเขตที่เหมาะสม ทั้งขอบเขตส่วนบุคคล และคนในครอบครัว


2. มีความผูกพันทางอารมณ์ที่เหมาะสม ไม่ห่างเกิน ไป และไม่ใกล้ชิดกันเกินไป สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นตัวของตัวเอง แต่ยังคงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัวได้


3. มีการจัดลำดับอำนาจ และความเป็นผู้นำที่ชัดเจน


4. สมาชิกมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องกัน


5. โครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวมีความยืดหยุ่นดีและเหมาะสม


6. สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ


7. มีการจัดระบบภายในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ


8. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


9. มีเครือข่ายทางสังคมที่ดี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว


10. สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาอยู่ร่วมกันตามสมควร

Shares:
QR Code :
QR Code