′โรคตาแดง′ กำลังระบาด

           รายงานผู้ป่วยโรคตาแดงกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 35-44 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส ปราจีนบุรี และ สงขลา

/data/content/19707/cms/acefmnorvwxy.jpg

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคตาแดง จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 ก.พ. พบผู้ป่วย 15,963 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 25.09 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 35-44 ปี (ร้อยละ 11.96) รองลงมา คือ 45-54 ปี (ร้อยละ 11.53 ) และ 25-34 ปี (ร้อยละ 11.30) อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ (ร้อยละ 30.0) เกษตรกร (ร้อยละ 23.8) และนักเรียน (ร้อยละ 19.8) จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส ปราจีนบุรี และ สงขลา

          ทั้งนี้ โรคตาแดงเป็นโรคตาที่พบได้บ่อย เป็นการอักเสบของเยื่อบุตาที่คลุมหนังตาบนและล่าง รวมเยื่อบุตาที่คลุมตาขาว โรคตาแดงอาจจะเป็นแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง มีการรายงานผู้ป่วยตลอดทั้งปี และมีการระบาดมากในภาคเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาล การระบาดมักจะเริ่มระบาดตั้งแต่ ก.ค.-ส.ค. และพบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน ก.ย.-ต.ค. ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน มักมีการระบาดทุก 2-3 ปี โดยไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ติดต่อโดยการสัมผัสตาหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่ติดมากับนิ้วมือหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกัน ผ้าเช็ดหน้า ของใช้มาสัมผัสที่ตาโดยตรง อาการแสดง คันตา มีขี้ตา เยื่อบุตาขาวบวมแดง ปวดตา เป็นต้น โรคแทรกซ้อน ได้แก่ อาการปวดตา หรือมองแสงจ้าไม่ได้ ม่านตาอักเสบ 

         แม้โรคนี้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่อัตราป่วยในแต่ละปีสูงมากกว่า 100 ต่อแสนประชากร ทุกปี การระบาดมักพบในชุมชนขนาดใหญ่ สถานที่แออัด โรงเรียน สถานที่ดูแลเด็กเล็ก หรือสถานที่มีกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้น การป้องกันโรคควรมุ่งเป้าหมายไปในสถานที่ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคล การแยกผู้ป่วยและการให้สุขศึกษาในชุมชน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code