"ไม่ควรเกิน40ชม./สัปดาห์" เวลาทำงานแพทย์

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึกแฟ้มภาพ


เวลาทำงานแพทย์ภาครัฐ ไม่ควรเกิน 40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนระยะเวลาการทำงานเวรอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่ควรเกิน 16ชั่วโมงติดต่อกัน


          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12ตุลาคม 2560 ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา ได้ลงนามในประกาศแพทยสภา ที่ 104/2560 เรื่องการกำหนดกรอบเวลาในการทำงานของแพทย์ภาครัฐ โดยระบุว่า เนื่องจากปรากฎว่าแพทย์ที่ปฏิบัติงานภายใต้การปฏิบัติงานของสถานพยาบาลภาครัฐมีภารงานหนัก พักผ่อนน้อย มีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต จึงอาศัย อำนาจตามมาตรา 21 (1) แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 14ก.ย 2560 ให้ออกประกาศแพทยสภาเรื่องกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานพยาบาลภาครัฐจัดอัตรากำลังและระบบการทำงานของแพทย์ให้สอดคล้อง เหมาะสม ดังนี้


          1.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ มีเวลาการทำงานนอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนระยะเวลาการทำงานเวรอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่ควรเกิน 16ชั่วโมงติดต่อกัน


2.แพทย์ที่มีอายุตั้งแต่ 55ปี เป็นต้นไป ควรได้รับสิทธิ์งดอยู่เวรนอกเวลาราชการ


          นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ โฆษกแพทยสภา กล่าวว่า การที่แพทยสภาออกประกาศนี้ เพื่อเป็นการมุ่งคุ้มครองคุณภาพชีวิตของแพทย์ เนื่องจากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าแพทย์ต้องทำงานหนัก บางแห่งต้องเข้าเวรติดต่อกันนานมากกว่า 100ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของแพทย์อย่างมากดังปรากฎบ่อยๆ เช่น มีแพทย์หนุ่ม สาวขับรถเกิดอุบัติเหตุเพราะหลับในปีละ 2-3ราย บางครั้งงานหนักเจ็บป่วยไม่แลกเวรเพราะเกรงใจ หรือแลกเวรไม่ได้ เมื่อร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันของร่างกายก็อ่อนแอ ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคในรพ.บางรายเครียดฆ่าตัวตายก็มี และหลายรายที่ทนภาระงานหนักไม่ไหวก็ลาออก


          “ประกาศฉบับนี้ไม่ได้มีผลในเชิงบังคับว่าต้องปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้นแพทย์ไม่สามารถนำประกาศนี้ไปอ้างอิงกับหน่วยงานที่ทำงานว่าจะไม่อยู่เวรเกินกว่าที่ประกาศนี้กำหนดไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแต่ละแห่ง หากมีแพทย์ไม่เพียงพอก็ยังจำเป็นต้องอยู่เวรทำงานมากกว่าที่ประกาศกำหนด เช่น รพ.บางแห่งมีแพทย์แค่ 2 คน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุกแก่ประชาชน แต่ประกาศนี้จะป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเวลาที่เหมาะสมในการทำงานของแพทย์ และแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันแพทย์ไทยมีการทำงานที่มากกว่าเวลาที่ควรจะเป็นมากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะสามารถนำไปอ้างอิงในการเพิ่มการจัดสรรกำลังคนในระบบสาธารณสุขต่อไป”นพ.สัมพันธ์กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code