ไทย-พม่า จับมือ พัฒนาสาธารณสุขชายแดน

ที่มา : www.naewna.com


ไทย-พม่า จับมือ พัฒนาสาธารณสุขชานแดน thaihealth


ไทยจับมือพม่าพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ดูแลกลุ่มงานประชากร 5 ด้าน


ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผลการหารือทวิภาคีกับดร.มินท์ ทวย (H.E.Dr.Myint Htwe) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้เห็นชอบความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่าง 2 ประเทศ ใน 5 ด้านคือ 1.การร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพบริเวณชายแดน ในสถานีอนามัย หรือเฮลท์โพสต์ (health post) โดยจะเริ่มดำเนินงานในรัฐกะเหรี่ยงและฉานเป็นลำดับแรก 2.การพัฒนาระบบดูแลแรงงานต่างด้าวและประชากรที่เดินทางข้ามไปมาระหว่างประเทศร่วมกัน โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลระยะยาว 3.การพัฒนาระบบข้อมูลและแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที 4.การพัฒนาศักยภาพในการผลิตเวชภัณฑ์ โดยร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และ5.การพัฒนาระบบด่านพรมแดน (border check point)สินค้าต่างๆ รวมถึงอาหารและยา


นอกจากนี้ ผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก 2 ท่าน คือนายแพทย์ทีรอส อะดานอม (Dr. TedrosAdhanom) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียและพญ.ซาเนีย นิสตาร์ (Dr. SaniaNishtar) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาและการฝึกอบรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม รวมทั้งรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข ประเทศปากีสถาน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก และเป็นประธานร่วมของ Commission on ChildHood Obesity ขององค์การอนามัยโลกขอเข้าพบเพื่อรับการสนับสนุนในการคัดเลือก ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) สมัยที่ 70 ในเดือนพฤษภาคม 2560


 

Shares:
QR Code :
QR Code