ไทยมีความสุข อันดับ 33 ของโลก

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย ประเทศไทยมีความสุขอันดับที่ 33 รองจากสิงคโปร์ในอาเซียน


ไทยมีความสุข อันดับ 33 ของโลก thaihealth

แฟ้มภาพ


นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็นวันความสุขสากล (The International Day of Happiness) ทั้งนี้ จากรายงานความสุขโลก ปี ค.ศ.2016 ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับ 1 ของโลก ส่วน ประเทศไทยมีความสุขอยู่ลำดับที่ 33 ของโลก ขยับขึ้นจากลำดับที่ 34 ในปีที่แล้ว และ อันดับที่ 36 ในปี ค.ศ.2013 โดยยังคงอยู่ในลำดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์


ทั้งนี้ คะแนนความสุขจากการสำรวจ เป็นผลจากปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย รายงานความสุขโลกได้สรุปผลการวิเคราะห์ไว้ว่า ปัจจัยกำหนดระดับความสุขของแต่ละประเทศ ขึ้นกับปัจจัยสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1.ระดับรายได้ 2.จำนวนปีสุขภาพดี 3.การมีคนช่วยเหลือยามต้องการ 4.ความมีอิสรภาพ และ 5.ระดับการแพร่ระบาดของคอร์รัปชั่น ซึ่งการที่ประเทศไทยมีความสุขดีขึ้นต่อเนื่อง อาจอธิบายได้ว่า ปัจจัยทั้ง 5 ประการข้างต้นของไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับประเทศอื่น จึงทำให้การจัดลำดับดีขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ