ไทยประกาศใช้ธรรมนูญอาหารปลอดภัย ประเทศแรกในโลก

ตั้งเป้า 4 ปี ทุกชุมชนทั่วประเทศไร้เชื้อโรค

 

ไทยประกาศใช้ธรรมนูญอาหารปลอดภัย ประเทศแรกในโลก

          ไทยมีธรรมนูญอาหารปลอดภัย ไร้เชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนอันตราย ให้คนไทยบริโภคถ้วนหน้าตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงเมืองหลวง  เป็นประเทศแรกในโลก มีผลมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตั้งเป้า 4 ปี ทุกชุมชนทั่วประเทศ ผลิตอาหารปลอดภัย ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

          นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ไทยได้มีธรรมนูญอาหารปลอดภัยแล้ว ซึ่งเป็นกติกาที่สภาความร่วมมือเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร ร่วมกันกำหนดขึ้น ซึ่งไม่เคยมีที่ใดในโลกมาก่อน  เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย และผลักดันให้ไทยเป็นครัวของโลก

 

          โดยจะควบคุมตั้งแต่การผลิตระดับฟาร์ม การแปรรูป การจำหน่ายจนถึงผู้บริโภค  เน้นเฝ้าระวังความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนอาหาร  6  ชนิด ทั้งสารเร่งเนื้อแดง สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าเมลง ฟอร์มาลิน และสารกันรา ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผู้ป่วยมะเร็งในประเทศสูงขึ้น ซึ่งธรรมนูญอาหารปลอดภัยได้รับรองในวันนี้และจะมีผลทันที

 

          สำหรับการผลักดันนโยบายอาหารปลอดภัยต่อจากนี้ไป  จะมีสภาความร่วมมือเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงอาหาร เป็นองค์กรกลางในระดับปฏิบัติ ที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารปลอดภัยของประเทศ ให้ชุมชนทุกจังหวัด มีการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน เป็นผลดีต่อสุขภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้บรรลุผลภายในเวลา 4 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2551-2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554

 

          ทั้งนี้ สาระสำคัญในธรรมนูญนี้ กำหนดให้อาหารและสินค้าเกษตรที่นำมาเป็นอาหารบริโภคสำหรับมนุษย์ต้องมีความปลอดภัย ไร้สิ่งปนเปื้อนต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ

 

          1. จุลินทรีย์ก่อโรคหรือสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

          2. มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในปริมาณที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตราย หรือสะสมในร่างกายที่ก่อให้เกิดโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพ

 

          3.อาหารที่ได้ผลิต ปรุง ประกอบ บรรจุ ขนส่งหรือมีการเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ

 

          4.อาหารที่ผลิตจากสัตว์ หรือผลผลิตจากสัตว์ต้องไม่เป็นโรคอันอาจติดต่อถึงคนได้

 

          5.อาหารที่ผลิตปรุง ประกอบจากสัตว์และพืช หรือผลผลิตจากสัตว์และพืชไม่มีสารเคมีหรือยาปฏิชีวนะตกค้างในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

          6.อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

update 24-11-51

Shares:
QR Code :
QR Code