ไทยคว้ารางวัล“เครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ ปี 2015”

“ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์” นำทีมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ไทย คว้ารางวัล “เครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ ปี 2015” ในงานประชุม WHO ไทยได้รับเกียรติได้รับรางวัลเป็นประเทศแรกของโลก


ไทยคว้ารางวัล“เครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ ปี 2015”  thaihealth


เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2558 (ตามเวลาในประเทศไทย) ที่องค์การอนามัยโลก กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการประชุมสมัชชาองค์กรอนามัยโลก ได้จัดพิธีมอบรางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ (Interprofessional Collaboration Practice Award) โดยการคัดเลือกขององค์กรสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขโลก (World Health Profession Alliance : WHPA) ให้แก่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายใต้การดูแลของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนับเป็นเครือข่ายแรกของประเทศไทยและของโลกที่ได้รับรางวัลนี้


ศ. เกียรติคุณ พญ. สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผู้รับมอบรางวัล กล่าวว่า  WHPA จัดให้มีการประกวดรางวัลนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อสนับสนุนผลงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุข โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินรางวัลจากกรรมการของ 5องค์กรหลัก คือ ต้องเป็นผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างน้อย 3 วิชาชีพขึ้นไป เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ฯลฯ หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นสมาชิกขององค์กรหลัก 1 ใน 5 องค์กรนี้ คือ แพทย์สมาคมโลก (WMA) สภาพยาบาลนานาชาติ (ICN) สมาพันธ์เภสัชนานาชาติ (FIP) สมาพันธ์นักกายภาพบำบัดโลก (WCPT) สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI)  โดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นสมาชิกภายใต้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นสมาชิกของแพทยสมาคมโลกด้วย มีการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี มีสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขมากถึง 21หน่วยงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของเครือข่ายฯ


ไทยคว้ารางวัล“เครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ ปี 2015”  thaihealth


ศ. เกียรติคุณ พญ. สมศรี  กล่าวว่า การรวมตัวทำงานร่วมกัน เกิดจากการสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2547 เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ทรงรับสั่งและทรงห่วงใยเยาวชนไทยที่ติดยาเสพติดและบุหรี่ และตรงกับคำขวัญขององค์การอนามัยโลกในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยบทบาทการทำงานของเครือข่ายฯ ประกอบด้วย ส่งเสริมการศึกษาในเครือข่าย ทั้งพยาบาล แพทย์ เภสัชกร กายภาพบำบัด ผลักดันหลักสูตร เรื่องบุหรี่ และให้ความรู้กับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพทุกสาขา รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ต่อมามีการให้บริการตามโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งคลินิกฟ้าใส รักษาคนติดบุหรี่ ขณะนี้มีคลินิกรวมทั้งสิ้น 321 คลินิก และสนับสนุนการวิจัยในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ มีการเสนองานวิจัย 85 โครงการ และมีส่วนที่ได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่ในระดับประเทศ


“การได้รับรางวัลนี้ทำให้เห็นว่า ผลงานของเราที่มาจากหลายวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชน แม้จะถูกต่อต้านจากคนบางกลุ่ม และยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ แต่ในเวทีระดับโลกเราได้รับการยอมรับ และ WHO มองเห็นบทบาทที่สำคัญของเครือข่าย จึงขอให้พวกเราภูมิใจและขอเป็นกำลังใจให้ร่วมกันทำงานต่อไป เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ และประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ การทำงานเรื่องพิษภัยของบุหรี่ต้องเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ใช่แค่แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น หากแต่เป็นทุกภาคส่วนในสังคมไทย เราไม่ได้ทำเพื่อล่ารางวัล แต่เป้าหมายของเราเพื่อสุขภาพ เพื่ออนาคตของลูกหลานไทย และคนไทยต้องปลอดจากพิษภัยของบุหรี่ ระเบิดเวลาในซองเล็กๆ” ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าว


 


 


ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


 

Shares:
QR Code :
QR Code