ให้ความรู้โรคหัดและไข้เลือดออกภาคใต้

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์


ให้ความรู้โรคหัดและไข้เลือดออกในภาคใต้ thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคหัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่ พบว่าโรคหัดและไข้เลือดออก ยังเป็นโรคที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ จึงได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนรวมถึงมีการคัดกรองผู้มีความเสี่ยง


ที่ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคหัดในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา หลังจากพบว่า มีการแพร่ระบาดสูงในห้วงที่ผ่านมา ด้วยบริบทของพื้นที่ยังพบปัญหาในมิติความคิด ความเชื่อ ที่ส่งผลต่อความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรับบริการด้านสุขภาพ รวมถึงวัคซีนป้องกันโรค


ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพและการบริการสาธารณสุขเชิงรุก ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับสถานการณ์โรคหัดในจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยโรคหัดสะสม 12 ราย อัตรา 1.9 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตและพบว่า อัตราการรับวัคซีนป้องกันในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 7 ปี มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ส่วนโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วย 3,957 รายจาก 75 จังหวัดคิดเป็นอัตราป่วย 5.9 ต่อแสนประชากร ในส่วนของจังหวัดปัตตานี มีผู้ป่วยสะสม 68 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 10.9 ต่อแสนประชากร สูงเป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กำชับในที่ประชุมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามโรค COVID-19 ทั้งสถานการณ์โลกระดับประเทศและในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ในส่วนของจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่พบการป่วยจากโรคดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์เวชภัณฑ์การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนรวมถึงมีการคัดกรองผู้มีความเสี่ยง เพื่อควบคุมโรคไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี

Shares:
QR Code :
QR Code