ใช้ผักปลอดสารพิษปรุงอาหารใน รพ.

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ใช้ผักปลอดสารพิษปรุงอาหารใน รพ.  thaihealth


แฟ้มภาพ


          จังหวัดอุทัยธานี บูรณาส่วนราชการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัย โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จับมือกับเกษตรกรใช้ผักปลอดสารพิษปรุงอาหารในโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง ใน 8 อำเภอ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค


          โรงพยาบาลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน การขับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัย อุทัยธานี ภายใต้โครงการส่งเสริมมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ร้านอาหารที่ได้รับการรับรองตามโครงการ “ร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลและเกษตรกรที่นำผักปลอดสารพิษเข้ามาจำหน่ายในโรงพยาบาล หน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัย และการสรรหาวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในการประกอบอาหารเลี้ยงคนไข้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย บริษัทประชารัฐฯ และภาคีเครือข่ายต่างๆ ดำเนินการจัดงาน เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2561 – 2564  ภายในงานประกอยด้วย การจัดแสดงบูธนิทรรศการอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งบูธนิทรรศการร้านอาหารต้นแบบ โรงพยาบาลต้นแบบอาหารเมนู การตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร และการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเช่น ข้าว พืชผัก ไม้ผล ของกลุ่มเกษตรกรจากทั้ง 8 อำเภอในจังหวัด รวมทั้งสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และสินค้า OTOP ของดีเมืองอุทัยธานี ด้วย โดยจะเปิดให้เกษตรกรนำพืขผักปบอดสารพิษเข้ามาจำหน่ายทุกวันพุธ และทางโรงพยาบาลจะมีการสุ่มตรวจสารพิษทุกร้านที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายด้วย สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้บริโภคอาหารปลอดภัย


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code