โรงเรียนแก้จนจังหวัดขอนแก่น

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


โรงเรียนแก้จนจังหวัดขอนแก่น  thaihealth


โรงเรียนแก้จนจังหวัดขอนแก่น ลงแขกเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ข้าวอารมณ์ดี สืบสานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ที่โรงเรียนแก้จนจังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และแก้ปัญหาความยากจนให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ โรงเรียนแก้จน เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ด้วยการเปลี่ยนความคิดชาวบ้านจากวิถีทุนนิยมไปสู่วิถีการพึ่งตนเองแบบพออยู่พอกิน ตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ระดับคือ พื้นฐาน สร้างภาคีเครือข่าย และการเข้าถึงแหล่งทุน โดยเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา


นายนิรุจน์ อุทธา ผอ.โรงเรียนแก้จน จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ทุกๆ ปี โรงเรียนแก้จนจะมีการจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ที่แปลงนาบนพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมได้มาร่วมเกี่ยวข้าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชาวนาแบบดั้งเดิมเอาไว้ เป็นการบำเพ็ญความดีร่วมกันเพื่อน้อมเกล้าถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีภาคีเครือข่ายที่มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวประกอบด้วย อาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (อ.สคล.) เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน คนต้นแบบสัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียง อสม. และเครือข่ายสภาเกษตรกร สำหรับปีนี้โรงเรียนแก้จนปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 โดยได้ตั้งสมญาข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ว่าเป็น “ข้าวอารมณ์ดี” เนื่องจากเป็นข้าวที่ทำให้ทั้งผู้ปลูกและผู้กินมีสุขภาพดี  กินแล้วมีความสุข 

Shares:
QR Code :
QR Code