โรงเรียนลูก=โรงเรียนของเรา หนังสือดีที่พ่อแม่ควรอ่าน

 

โรงเรียนของลูก = โรงเรียนของเรา
 
พ่อแม่คิดว่าบทบาทของตนเองในการให้การศึกษาแก่ลูกคือ พาลูกเข้าโรงเรียน พอส่งลูกถือมือคุณครู หน้าที่ก็จบลง แล้วกลับมาพบปัญหาภายหลังว่า ลูกดื้อ เอาแต่ใจตัวเอง เรียนไม่เก่ง สนใจแต่เกม พูดจาไม่เพราะ พอถึงจุดที่พ่อแม่ทนความประพฤติของลูกไม่ไหว ก็เอาแต่โทษโรงเรียน แล้วโรงเรียนก็โทษพ่อแม่ จึงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการจัดตั้ง กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียน** เพื่อร่วมกันคิด สร้างสรรค์วิธีการที่ดีในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของลูก และสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับพ่อแม่
 
แต่การทำให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยผู้ปกครองที่แตกต่างกันด้วย ความรู้ ความสามารถ พื้นฐานอาชีพ กับครูที่ต่างกันทั้งระบบคิด ทัศนคติ บุคลากรในคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจะสามารถทำงานร่วมกันได้ ทำงานเป็น รู้จักการนำกลุ่ม จัดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารโรงเรียน จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ทุกคนจะมีน้ำหนึ่งใจเดียวและทำงานร่วมกันเป็นทีม ดังนั้น หนังสือ โรงเรียนของลูก = โรงเรียนของเรา ซึ่งเขียนมาจากประสบการณ์ตรงของการจัดอบรมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองกว่า 2 ปี ของทีมงานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
 
หนังสือเล่มนี้ จะแนะนำกระบวนการจัดตั้งเครือข่าย การจัดรูปขบวนเครือข่าย ตามขนาดของโรงเรียน เล็ก กลาง ใหญ่ (s-m-l) กระบวนการพัฒนาเครือข่าย การจัดประชุมผู้ปกครอง ตัวอย่างแบบสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง วิธีการปลุกพลังเครือข่ายแบบ aic แบบกลุ่มช่วยเหลือเกื้อกูล (self help group) โดยมีขั้นตอนอย่างละเอียด เป็นหนังสือที่มีตัวอย่างและวิธีการที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมวิธีการจัดกิจกรรมสร้างทีมอย่างละเอียด ตัวอย่างการจัดประชุมของโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ผล ข้อมูลของพัฒนาการทางสังคมแต่ละช่วงวัยของลูก ตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงวัยมัธยมที่พ่อแม่ควรเข้าใจ และความคิดเห็นที่มีสาระน่าสนใจของผู้ปกครองจิตอาสา 
 
โรงเรียนของลูก = โรงเรียนของเรา ไม่ได้วางจำหน่าย หากโรงเรียนหรือเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษาหรือผู้สนใจต้องการ เขียนจดหมายมาขอหนังสือเล่มนี้พร้อมแนบแสตมป์ค่าจัดส่ง 35 บาท มาที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เลขที่ 192 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ซอย 8 ประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2954-2346 หรือสนใจดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.familynetwork.or.th หรือสามารถคลิกอ่านออนไลน์ได้ที่นี่
 
หมายเหตุ**ในปี พ.ศ.2546 มีระเบียบของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียน และมีการปรับปรุงระเบียบนี้อีกครั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อปี 2551 ทุกโรงเรียนจึงจัดตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้น เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและโรงเรียน โดยมีเป้าหมายสำคัญที่ตัวนักเรียนหรือลูกของเราให้ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
 
        
 

ที่มา: ไทยพีอาร์ดอทเน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code