โรงอาหารคุณภาพสะอาด ปลอดภัย

ที่มา :  สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


โรงอาหารคุณภาพสะอาด ปลอดภัย ตามเกณฑ์ Green Canteen thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาโรงอาหารคุณภาพสะอาด ปลอดภัย ตามเกณฑ์ Green Canteen ลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำไม่สะอาด ตั้งเป้าหมายในปี 2563 ขยายพื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพละ 2 แห่ง


วันนี้ (19 กันยายน 2562) ณ ห้องดุสิตา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายเครือข่ายโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (Green Canteen) เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับประชาชนกลุ่มวัยทำงาน และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เข้าร่วมการพัฒนาในปี 2562 และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้พัฒนาต้นแบบโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มีการจัดการถูกสุขลักษณะ ลดปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพดี โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้นำร่องพัฒนาโรงอาหารส่วนกลางทุกกรมของกระทรวงสาธารณสุข 9 แห่ง รวมทั้งหน่วยงานทั้งราชการ องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีอีก 10 แห่ง


“ผลจากการนำร่องพัฒนาโรงอาหารของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ พบว่าความร่วมมือจากผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบและผู้ดูแลโรงอาหาร รวมทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ที่พร้อมจะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จ โดยในปี 2563 นี้จะให้ศูนย์อนามัยขยายพื้นที่ต้นแบบโรงอาหารคุณภาพอย่างน้อย 2 แห่ง ให้ครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ” ดร.สาธิต กล่าว


ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน Green Canteen ประกอบด้วย G:Garbage การจัดการขยะมูลฝอย ด้วยหลักใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ R: Restroom การพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน E: Energy การจัดการด้านพลังงาน E: Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงอาหาร และ N:Nutrition การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการน้ำบริโภคและโภชนาการ สำหรับหน่วยงานนำร่องในปี 2562 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 10 แห่ง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันบำราศนราดูร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี  โรงเรียนสตรีนนทบุรี และบริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด


 

Shares:
QR Code :
QR Code