โรงพักสุขภาวะดี สร้างสุขให้ชุมชน

          “สถานีตำรวจ” เป็นองค์กรที่มีบุคลากรจำนวนมาก โดยมีภาระงานสำคัญคือ การดูแลทุกข์สุขของประชาชน หากข้าราชการตำรวจมีความพร้อมทั้งเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมถึงมีสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็น “โรงพักเพื่อประชาชน” ได้อย่างดีเช่นเดียวกัน  

/data/content/19473/cms/abdgikru1589.jpg

          หนึ่งในแนวคิดสู่การผลักดัน “โรงพักสร้างสุข” ที่ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. มองว่าโรงพักเป็นมิติใหม่ในการสร้างนวัตกรรมของ บ ว ร (บ้าน วัด โรงพัก) ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง โดยการขยายผลเพื่อสร้างต้นแบบและเป็นตัวอย่างในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรต่อไปได้ในอนาคต

          นั่นจึงเป็นที่มาของพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “โครงการโรงพักสร้างสุข” ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับสถานีตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลดารารัศมี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยพายัพ, คณะผู้บังคับบัญชา ภ.5, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งในสังกัด, ผู้บัญชาการอำนวยการ ภูธรภาค 5, ผู้บัญชาการประจำ ภูธรภาค 5 และหัวหน้าสถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการ

/data/content/19473/cms/aefilmouxy25.jpg

          พลตำรวจโทเอกพันธ์ ศรีศักดิ์สกุล  ที่ปรึกษาโครงการโรงพักสร้างสุข เล่าว่า โรงพักสร้างสุขเกิดขึ้นจากโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นสถานีตำรวจสร้างเสริมสุขภาพ โดยโรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยนำองค์ความรู้ Happy8 มาประยุกต์ใช้กับ นโยบายขององค์กรในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของตำรวจและครอบครัว ตลอดจนสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

          ภายหลังพิธีลงนาม พลตำรวจโทจงเจตน์ อาวเจนพงศ์ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยว่า ทางสถานีตำรวจภูธร ภาค 5 จะนำร่ององค์กรตำรวจต้นแบบให้ครบทั้ง 24 สถานี ในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของข้าราชการตำรวจและขยายไปสู่คนในครอบครัวของตำรวจด้วย ทั้งยังเชื่อว่าความสำเร็จเหล่านี้จะค่อยๆ เผยแพร่ออกไปสู่ชุมชน

          สอดคล้องกับ ศาตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ คณะกรรมการบริหารแผนที่ 4 สสส. ที่เห็นว่า อำเภอสารภีนั้นเป็นอำเภอที่เด่นเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาวะโดยเฉพาะการบูรณาการที่สามารถนำองค์ความรู้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง เพราะฝ่ายปกครองทั้งโรงพยาบาล สถานีตำรวจมีความเข้มแข็ง และสามารถจับมือกันเพื่อเป็น ต้นแบบให้กับที่อื่นๆ เป็นแบบอย่างที่ดีได้

/data/content/19473/cms/acklrstuxz16.jpg

          นอกจากนี้ นายสุจิตต์  ไตรพิทักษ์ คณะกรรมการบริหารแผนที่ 4 สสส. ยังให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงพักสร้างสุขด้วยว่า ทุกวันนี้ถ้าเรามองถึงเรื่องการพัฒนาสุขภาวะของเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัว จุดหมายสุดท้ายคือ ประชาชน เพราะตำรวจมีหน้าที่ทำงานเพื่อประชาชน ซึ่งเราเห็นความสำเร็จของสถานีตำรวจภูธรสารภีอย่างชัดเจน ในเรื่องของการทำให้โรงพักเป็นโรงพักได้อย่างแท้จริง

          “ตัวชี้วัดที่ทำได้ง่ายและสอดคล้องกับแผนของ สสส. นั่นก็คือ เรื่องของ Happy Body หรือการมีสุขภาวะ ทางกาย ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ก่อนทำโครงการตำรวจ 90% มีโรคประจำตัวอย่างน้อย 2-3 โรค และหลังทำโครงการตัวเลขเหล่านี้ลดลงเหลือเพียง 58% เท่านั้นเอง”

          อาจารย์สุจิตต์บอกอีกว่า ถ้าเราสามารถทำให้ตำรวจมีสุขภาพที่ดีได้ความสุขอื่นๆ ก็จะตามมา เพราะเมื่อสุขภาพกายเกิด สุขภาพจิตก็จะดี และปัญญาจะตามมา สังคมหรือประชาชนก็จะมีความสุขเพราะได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีกาย จิต ปัญญาที่ดี

          “การขยายไปสู่ชุมชนนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะผมมองว่าตำรวจมีพลัง อำนาจหน้าที่ และความ คาดหวังจากประชาชนในการอยากพึ่งพาเรื่องต่างๆ เช่น ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี ซึ่งถ้าตำรวจเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน เชื่อได้ว่าการที่จะทำให้ชุมชนมีความสุขได้อย่างยั่งยืนก็ไม่ใช่เรื่องยาก”

/data/content/19473/cms/ehklnosyz349.jpg

          ปิดท้ายด้วยความรู้สึกจาก “ดาบตำรวจมงคล คำวัง” ผู้บังคับหมู่ 4 หัวหน้าคดี สถานีตำรวจภูธรสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภรรยา “นางวรรณเพ็ญ คำวัง” ตัวแทนครอบครัวตัวอย่างที่เล่าถึงความรู้สึกหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรม Happy Family ของโครงการ โรงพักสร้างสุขว่า เป็นกิจกรรมที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น

          ปัจจุบันโครงการโรงพักสร้างสุข มีองค์กรต้นแบบ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรก้อ จังหวัดลำพูน, สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, สถานีตำรวจภูธร ทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง, สถานีตำรวจภูธรจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, สถานีตำรวจภูธรทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน, สถานีตำรวจภูธรวัง จังหวัดลำปาง, สถานีตำรวจภูธรสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สถานีตำรวจภูธรแม่พริกจังหวัดลำปาง, สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, สถานีตำรวจภูธรแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, สถานีตำรวจภูธรฝาง จังหวัดเชียงใหม่, สถานีตำรวจภูธรบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน, สถานีตำรวจภูธรฮอด จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 5 จังหวัดลำปาง

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code