โรคมนุษย์ตึก

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


โรคมนุษย์ตึก thaihealth


แฟ้มภาพ


คนที่ทำงานใช้เวลามากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาใน แต่ละวันอยู่ในอาคารสำนักงาน รวมถึงอาคารอื่นๆ ด้วย มีโอกาสเป็นโรคมนุษย์ตึก


องค์การอนามัยโลกคาดว่าร้อยละ 30 ของอาคาร ทั่วโลกอาจมีปัญหาด้านสุขภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งนำไปสู่ปัญหากลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานในอาคารปิดได้สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานในอาคารปิด มีดังนี้


  1. การระบายอากาศไม่เพียงพอ
  2. สิ่งปนเปื้อนสารเคมีจากแหล่งกำเนิดในอาคาร
  3. สิ่งปนเปื้อนสารเคมีจากแหล่งกำเนิดนอกอาคาร
  4. สิ่งปนเปื้อนด้านชีวภาพ


ผลกระทบต่อสุขภาพขึ้นกับสภาพร่างกายของแต่ ละคนด้วย ถึงแม้จะสัมผัสมลพิษชนิดเดียวกัน ความเข้มข้นใกล้เคียงกัน แต่อาการแสดงไม่เหมือนกัน บางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อย ซึ่งผู้ที่ทำงานในอาคารจะต้องช่วยกันสอดส่องและสังเกตต้นตอของปัญหา รวมถึงกลิ่น อุณหภูมิ การหมุนเวียนอากาศ ความแออัดของคน เฟอร์นิเจอร์ สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นต้น การแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงอย่างรวดเร็ว จะช่วยให้สุขภาพของคนทำงานในอาคารปิดดีขึ้น 

Shares:
QR Code :
QR Code