โพลล์ชี้เด็กไทยใช้ยานรกพุ่ง 3 แสน

 

 

“เอแบค” เผยผลสำรวจพบเด็กไทยใช้ยานรกพุ่งกว่า 3 แสนคน แนะภาครัฐเร่งเอกซเรย์ทุกพื้นที่ ส่วนสังคมช่วยสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ประสานงานตร.

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เปิดเผยถึงโรงการเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพอนาคตเยาวชนไทย ในงานวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง ผลประมาณการเด็กและเยาวชนใช้ยาเสพติด แนะแนวทางแก้ไข กรณีศึกษาตัวอย่างอายุ 12-24 ปี จากกลุ่มเด็กและเยาวชนเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวนทั้งสิ้น 1,606,256 คน ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1-15 สิงหาคม ที่ผ่านมา จำนวน 1,815 ตัวอย่าง โดยการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้นและมีช่วงความคลาดเคลื่อนบวกลบร้อยละ 7

ประเด็นสำคัญที่ค้นพบครั้งนี้ พบว่าเด็กและเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ใช้ยาเสพติด (ไม่นับรวมเหล้าและบุหรี่) มีอยู่ 202,392 คน และจำนวนมากที่สุด คือ 327,682 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.4 ของประชากรทั้งหมด (ไม่นับประชากรแฝง และกลุ่มแรงงานต่างชาติ) โดยแนวทางแก้ไข คือ

1.สร้างเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ หรือ “โซเชียลเน็ตเวิร์กลดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม” จริงจังต่อเนื่อง ด้วยการใช้ระบบแจ้งข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนทุกคนช่วยเฝ้าระวังสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ

2.ตรวจค้นครั้งหใญ่ หรือการเอกซเรย์ทุกชุมชน ซุ้มบ้านเช่า โรงเรือนต่างๆ เพื่อขจัดโอกาสและตัดวงจรเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดและกลุ่มผู้สนับสนุน

3.ปฏิรูประบบบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ โดยทำให้การคัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดให้โปร่งใส ไม่ให้มีการตบทรัพย์ปรับผู้ค้ามาเป็นผู้เสพแล้วเข้าไปสร้างเครือข่ายขบวนการค้าในสถานบำบัดแต่นำระบบฐานข้อมูลติดตามผู้ผ่านบำบัดที่มีประสิทธิภาพติดตามผู้เสพเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขากลับกลายเป็นคนดีของสังคม ประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เป็นภัยต่อสังคมและมีความมั่นคงในชีวิตอย่างปกติสุขแท้จริง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

Shares:
QR Code :
QR Code