โพลล์ชี้คนใต้มีความทุกข์มากที่สุด

เผยประชาชนเกินครึ่งเป็นทุกข์เรื่องปากท้อง

 โพลล์ชี้คนใต้มีความทุกข์มากที่สุด

          เอแบคโพลล์สำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ทั่วประเทศกำลังเป็นทุกข์มากจากปัญหาปากท้อง เผยคนใต้มีสัดส่วนความทุกข์มากที่สุดร้อยละ 65.3 รองลงมาคือภาคเหนือ ส่วนของกรุงเทพฯ ทุกข์มาเป็นอันดับสุดท้าย

 

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง สถานการ์การเมืองปัจจุบัน กับความทุกข์และความสุขของสาธารณชน กรณีศึกษาประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 2-9 สิงหาคม ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 3,865 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 80 ติดตามข่าวการเมืองเป็นประจำอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ และเมื่อถามถึงระดับความทุกข์ยากต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวกับปัญหาปากท้องในทุกวันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 กำลังเป็นทุกข์มากถึงมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 23.1 ทุกข์ปานกลาง และร้อยละ 19.5 ทุกข์น้อยถึงไม่เป็นทุกข์เลย

 

          เอแบคโพลล์วิเคราะห์จำแนกตามภูมิภาค พบว่า ประชาชนเกินครึ่งในทุกภูมิภาคกำลังเป็นทุกข์มากถึงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ประชาชนในภาคใต้มีสัดส่วนของผู้ที่กำลังเป็นทุกข์ต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวกับปัญหาปากท้องมากที่สุด คือ ร้อยละ 65.3 รองลงมาคือ ประชาชนในภาคเหนือ ร้อยละ 57.7 ในขณะที่กรุงเทพมหานครกำลังมีความทุกข์มากเป็นอันดับสาม คือ ร้อยละ 56.8 ตามมาด้วยภาคกลางร้อยละ 56.1 และคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังเป็นทุกข์มากเป็นอันดับสุดท้าย คือ ร้อยละ 55.4

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์คมชัดลึก

 

 

update : 11-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code