โพลชี้คนไทยห่างไกลศาสนา

69% ไม่รู้จักวัน กตัญญูแห่งชาติ

 

 

โพลชี้คนไทยห่างไกลศาสนา       นิด้าโพลชี้คนไทยร้อยละ 79 เห็นว่า ทุกวันนี้คนไทยห่างไกลจากศาสนาและการปฏิบัติธรรม ขณะที่มีประชาชนเพียงร้อยละ 31 เท่านั้นที่ทราบว่ารัฐบาลประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวัน กตัญญูแห่งชาติที่เหลือร้อยละ 69 ยังไม่ทราบ

    

       ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน นิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ศาสนาและการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของคนไทยระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 1,224 ตัวอย่างจากทุกภูมิภาคของประเทศ ด้านการนำคำสอนของศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ผู้นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62 ยึดถือ การทำความดีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 41 ยึดถือ การมีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ยึดถือ ความเชื่อในองค์ศาสดาและ การทำความดีในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 41

 

       การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา คนไทยโดยรวมร้อยละ 46 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง รองลงมาร้อยละ 40 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นครั้งคราว ร้อยละ 12 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานานๆ ครั้ง และมีเพียงร้อยละ 1 ที่ไม่เคยปฏิบัติกิจทางศาสนาเลยในรอบ 1 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานาน ๆ ครั้ง และที่ไม่เคยปฏิบัติกิจทางศาสนาเลยให้เหตุผลว่า ไม่ค่อยมีเวลา ติดภารกิจหน้าที่การงาน รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างฝืดเคือง สถานที่ที่ทำกิจกรรมทางศาสนา ส่วนใหญ่เป็นที่วัดสำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ สุเหร่า/มัสยิด-อิสลาม และโบสถ์-คริสต์

      

       คนไทยโดยรวมทุกศาสนาและทุกวัยร้อยละ 79 เห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่า ทุกวันนี้คนไทยค่อนข้างจะห่างไกลจากศาสนาและการปฏิบัติธรรมหากจำแนกตามศาสนาแล้วพบว่า ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 79 ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 80 ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 78 เห็นว่าคนไทยค่อนข้างจะห่างไกลจากศาสนาและการปฏิบัติธรรม

      

       ส่วนการรับทราบว่ารัฐบาลได้ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น วันกตัญญูแห่งชาติรัฐบาลไทยประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น วันกตัญญูแห่งชาติซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ แต่จากการสำรวจ พบว่า มีผู้รับทราบเพียงร้อยละ 31 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 69 ยังไม่ทราบ สำหรับกิจกรรมที่คาดว่าจะทำในวันกตัญญูแห่งชาติร้อยละ 45 จะไปปฏิบัติกิจกรรม/พิธีกรรมทางศาสนา ร้อยละ 19 จะไปเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณ ร้อยละ 6ไปเที่ยวกับครอบครัวเพราะเป็นวันหยุดยาว

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ astvผู้จัดการ

 

 

update:26-02-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code