โชว์กึ๋นเด็กและเยาวชน พลังสร้างสรรค์สื่อดี

พลังเด็กและเยาวชน media@young เข้ายื่นข้อเรียกร้อง สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก ต่อเวที asia media summit 2012

โชว์กึ๋นเด็กและเยาวชน พลังสร้างสรรค์สื่อดี

เด็กและเยาวชนกว่า 150 คน ซึ่งมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย จากหลากหลายกลุ่ม รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานเด็กข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย และเยาวชนพิการ ได้เข้าร่วมแสดงพลังในงาน media@young พลังสื่อเยาวชน พร้อมร่วมระดมความคิดเห็นต่อสื่อ  

โชว์กึ๋นเด็กและเยาวชน พลังสร้างสรรค์สื่อดีซึ่งการจัดเวที media@young ถือเป็นเวทีคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก asia media summit 2012 มีการบรรจุวาระของเด็กและเยาวชนไว้ในการประชุม โดยจะมีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมนำเสนอข้อเสนอจากเด็กในการประชุมครั้งนี้

เด็กและเยาวชนในงาน ได้สะท้อนปัญหาสื่อในไทยว่า พื้นที่สื่อดีสำหรับเด็กเยาวชนมีน้อย สื่อที่มีส่วนใหญ่เน้นความบันเทิงมากกว่าสาระ, การนำเสนอข่าวและข้อมูลไม่เป็นกลางและไม่รอบด้าน มีการนำเสนอที่มีอคติ เช่น ชาวเขา ชนเผ่าชนกลุ่มน้อย ถูกนำเสนอให้ดูตลก, การเสนอภาพ ความรุนแรงในจังหวัดภาคใต้ โดยไม่เสนอแง่มุมที่ดี ทำให้สังคมขาดความเข้าใจและเข้าใจผิด เป็นต้น

ซึ่งในมุมมองของเด็กและเยาวชน สื่อดีต้อง นำเสนอด้วยวิธีการที่ทำให้เข้าใจง่าย เด็กเข้าถึงได้ เช่น รูปแบบการ์ตูน เป็นสื่อที่ส่งเสริมความหลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถและ ศักยภาพที่มีแตกต่างกัน ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งโชว์กึ๋นเด็กและเยาวชน พลังสร้างสรรค์สื่อดี ที่ถูกผู้ใหญ่กำหนดไว้ สื่อไม่ควรมีภาพ ฉาก คำพูดที่ รุนแรง ยั่วยุเรื่องเพศ และควรมีการเผยแพร่ในเวลาหรือช่องทางที่เหมาะสมสำหรับเด็ก  หรือทำให้เด็ก ทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย

การนำเสนอผ่านสื่อไม่ควรเป็นการเหมารวม เนื่องจากที่ผ่านมาเด็กมักถูกตีตราด้วยภาพ ลักษณ์ต่างๆ ที่เป็นลบ, ควรให้ความเคารพในวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที่แตกต่าง, ควรมีเนื้อหาที่ตอบ สนองต่อความจำเป็ของเด็กเแต่ละกลุ่ม เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน และควรเปิดพื้นที่และโอกาสให้เสียงเด็กทุกกลุ่มได้สะท้อนผ่านสื่อ ให้เด็กได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สื่อ เช่น การสะท้อนความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ การมีส่วนร่วมผลิตสื่อ และการพัฒนาสื่อดีที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และมีการพัฒนาทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเลือกรับสื่อและข้อมูลอย่างเท่าทัน

ที่มา: แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน 

Shares:
QR Code :
QR Code