โครงการ ‘เพลงนี้เพื่อพ่อ’

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ ryt9.com


โครงการ ‘เพลงนี้เพื่อพ่อ’ thaihealth


จัดงานประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสุขภาวะในสังคมไทย ครั้งที่ ๖ “เพลงนี้เพื่อพ่อ”


สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสุขภาวะในสังคมไทย ครั้งที่ ๖ “เพลงนี้เพื่อพ่อ” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานในพิธี และดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเป็นเกียรติในงาน


การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลการอบรมการผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน ของ สสดย. เพื่อปลูกฝัง และเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำความดีให้แก่เด็กและเยาวน รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำความดีให้แก่สื่อ และผู้ผลิตสื่อบนโลกออนไลน์ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559– มกราคม 2560 และจัดให้มีการตัดสินผลงานในวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท คือ ประกวดแต่งเพลง “ทำดีเพื่อพ่อ” ประกวดแปลงเนื้อเพลง “นี่คือเพลงรัก” และประกวดจัดรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน


โครงการ ‘เพลงนี้เพื่อพ่อ’ thaihealth


สำหรับผลการประกวดประเภทการแต่งเพลง “ทำดีเพื่อพ่อ” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายญาณเทพ อารมณ์อุ่น รางวัล รองชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.นภธวัล ค่อยประเสริฐ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายเข็มทอง โพทอง


การประกวดประเภทแปลงเนื้อเพลง “นี่คือเพลงรัก” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายอนุรักษ์ จันทร์ดำรองชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.วรรณวนัช สำราญสุขรัตน์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสมร ตาระพันธ์


ส่วนประเภทสุดท้ายคือ การประกวดจัดรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปภิณวิช อ่องบางน้อย และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายนภัสกร ปิงเมือง


ทั้งนี้ สสดย. จะมีการนำผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ มาเผยแพร่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีขาวผ่านสื่อออนไลน์ และเพื่อนำเสนอสู่สาธารณะให้เป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพผ่านสื่ออย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code