โครงการ `เด็กกทม.สุขภาพดี` หนุนสุขภาวะป้องปัจจัยเสี่ยง

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


โครงการ 'เด็กกทม.สุขภาพดี' หนุนสุขภาวะป้องปัจจัยเสี่ยง thaihealth


แฟ้มภาพ


เปิดตัวโครงการ “เด็กกรุงเทพฯ สุขภาพดี Bangkok Healthy Kids” เสริมสร้างสุขภาวะเด็กสนองนโยบายรัฐ ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ เติมทักษะความรู้ด้านสุขภาวะป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพให้ครู-นักเรียนสังกัด กทม. 438 โรงเรียน ผ่านนิทรรศการและ 4 ชุดโปรแกรมเรียนรู้เหมาะกับทุกช่วงชั้น


เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่อาคารศูนย์สุขภาวะ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเปิดตัวโครงการ “เด็กกรุงเทพฯ สุขภาพดี Bangkok Healthy Kids” เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนในสังกัดกทม. 438 โรงเรียน


นางเบญจมาภรณ์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาวะไปสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นเด็กและเยาวชน เกิดการปรับทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพอย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเอง โดยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาวะแก่เด็กและเยาวชน สสส.จึงร่วมมือกับสำนักการศึกษากทม. ริเริ่มโครงการดังกล่าว ส่งโครงการ 'เด็กกทม.สุขภาพดี' หนุนสุขภาวะป้องปัจจัยเสี่ยง thaihealthเสริมกระบวนการเรียนรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ เสริมศักยภาพให้กับนักเรียนและครู เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเพิ่มพูนทักษะความรู้ผ่านชุดนิทรรศการ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่ถูกออกแบบเนื้อหาอ้างอิงจากสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ที่จะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนตระหนักถึงการมีสุขภาวะและทักษะการใช้ชีวิตในสังคมอีกด้วย


“เด็กและเยาวชนจะได้รับความรู้ด้านสุขภาวะผ่านชุดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ ด้วยกิจกรรมและโปรแกรมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นการศึกษา 1) โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ รู้จักการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 2) โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับประถมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ 3) โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และ 4) โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการเรียนรู้การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆของวัยรุ่น และทัศนคติเพื่อการดูแลตัวเองอย่างมีสุขภาวะ เด็กและเยาวชนที่ผ่านกิจกรรมและโปรแกรมกระบวนการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาวะ” นางเบญจมาภรณ์กล่าว


ด้าน ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักการศึกษากทม. วางยุทธศาสตร์ตามแผนของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2556-2559 ว่าด้วยการเร่งรัดการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อผลักดันนโยบายการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เราจึงโครงการ 'เด็กกทม.สุขภาพดี' หนุนสุขภาวะป้องปัจจัยเสี่ยง thaihealthให้ความร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. สนับสนุนโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชนและเป็นการการตอบสนองนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของภาครัฐอีกด้วย สำหรับโครงการนี้จะมีครูในสังกัด กทม. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูนักปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะ” และมีนักเรียน ทั้ง 438 โรงเรียน เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ตามโปรแกรมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นการศึกษา หลังจากจบการอบรมครูสามารถถ่ายทอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนที่โรงเรียนได้ ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จะเข้าใจในความรู้ด้านสุขภาวะและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code