โครงการ ‘สัปดาห์การรู้ทันเท่าทันสื่อ’

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


โครงการ 'สัปดาห์การรู้ทันเท่าทันสื่อ' thaihealth


โครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2561


สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (TCE) มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ขอเชิญคนรุ่นใหม่ที่ติดตามประเด็นทางสังคม คนทำงานด้านเท่าทันสื่อฯ และการสร้างเมือง นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการใช้สื่อดิจิทัลร่วมงาน โครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2561 MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคนในการร่วมสร้างสรรค์ออกแบบเมือง หรือการพัฒนาพื้นที่ที่ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนเป็นธรรมอย่างทั่วถึงในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์ปรินซ์รามา บางรัก กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/uO0sEsuCIwZXaLkh2 (จำนวนจำกัด)

Shares:
QR Code :
QR Code