โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักสร้างสุของค์กร

featured

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เปิดงานโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) กิจกรรมเครือข่ายรวมพลังกินดีไม่มีพุง และกิจกรรมเครือข่ายคนสภาอาสางดเหล้า พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักสร้างสุของค์กรตัวคูณ จำนวน 46 คน โดยมีนางวรารัตน์ อติเเพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานพิธีและผู้มอบ และนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ Happy Work Place องค์กรแห่งความสุข Happy 8 ซุ้มกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาพวกเราทำได้ กิจกรรมเครือข่ายรวมพลังกินดีไม่มีพุง และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test)

Shares:
QR Code :
QR Code