โครงการวิวาห์สร้างชาติ แก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ

ที่มา : เดลินิวส์


โครงการวิวาห์สร้างชาติ แก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


คุณภาพของคนในประเทศหรือในชาตินั้นเป็นเช่นไรต้องเริ่มตั้งแต่เด็กหรือเยาวชน เพราะ "เด็กก็คืออนาคตของชาติ" เด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราท่านมิอาจจะปฏิเสธได้ ในขณะที่ประเทศไทยนั้นกำลังประสบปัญหา "เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ" เนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชายมีค่านิยมที่จะอยู่เป็นโสด แต่งงานช้าลง ชะลอการมีลูก หรือมีลูกจำนวนน้อยลง เพราะคิดว่าการมีลูกทำให้ขาดความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตครอบครัว นอกจากจะส่งผลให้จำนวนการเกิดที่เคยมีมากกว่า 1 ล้านคน ลดน้อยลงเหลือเพียงไม่ถึง 7 แสนคน (ปี 2562) ไทยยังประสบปัญหาคุณภาพการเกิดด้วย


ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายวิวาห์สร้างชาติ มุ่งส่งเสริมคุณภาพประชากรเน้นให้คู่รักทุกคู่มีการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งและก่อนมีลูก ส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ที่ใช้ชีวิตคู่ และวางแผนจะมีบุตรกินวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก สัปดาห์ละ 1 เม็ด ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดความพิการแต่กำเนิด และให้คู่รักตรวจสุขภาพที่จำเป็นตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ เพื่อให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพ ลูกแข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัย แก้ปัญหา "เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ" เพื่อให้ครอบครัว มีคุณภาพ


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยในปัจจุบัน ผู้หญิงไทยมีการศึกษาสูงขึ้น ทำงานนอกบ้านมากขึ้น คนรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชายมีค่านิยมที่จะอยู่เป็นโสด แต่งงานช้าลง ชะลอการมีบุตร หรือมีบุตรจำนวนน้อยลง ส่วนหนึ่งมาจากเห็นว่าการมีบุตรทำให้ขาดความสมดุลระหว่างการทำงานและการมีชีวิตครอบครัว ส่งผลให้จำนวนการเกิดที่เคยมีมากกว่า 1 ล้านคน ลดลงเหลือเพียง 663,740 คนในปี 2562 นอกจากปัญหาจำนวนการเกิดแล้ว ไทยยังประสบปัญหาคุณภาพการเกิดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการตายในทารก เด็กน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่าเกณฑ์ รวมถึงความพิการแต่กำเนิด


จากข้อมูลผู้ตรวจการแผ่นดินพบว่า เด็กมีภาวะความพิการแต่กำเนิดประมาณ ร้อยละ 4.3 ของทารกคลอดมีชีพ หรือประมาณปีละกว่า 28,500 คน เมื่อเทียบกับสถิติการเกิดของเด็กไทย ปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจขององค์การอนามัยโลกที่พบว่า มีทารกพิการแต่กำเนิดร้อยละ 3-5 หรือปีละประมาณ 8 ล้านคน จากทารกที่คลอด 130 ล้านคน ต่อปี โดยข้อมูลจากสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) รายงานความพิการแต่กำเนิด ที่พบมากคือ โรคหัวใจผิดปกติ ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ พิการแขนขา กลุ่มอาการดาวน์และน้ำคั่งโพรงสมอง ซึ่งสาเหตุเกินครึ่งหนึ่งมีผลมาจากพันธุกรรม แต่อย่างไรก็ตามหากป้องกันก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดความพิการได้


กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย จึงได้จัดทำ "โครงการวิวาห์สร้างชาติ" ขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งต่อชุดของขวัญจากรัฐบาล ประกอบด้วย 1.ชุดความรู้เตรียมความพร้อมสู่พ่อแม่คุณภาพ ซึ่งมีคู่มือที่น่าสนใจ หลายเรื่อง สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โครงการวิวาห์สร้างชาติ และเพจวิวาห์สร้างชาติ 2.วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก (ประกอบด้วย ธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม และกรดโฟลิก 2.8 มิลลิกรัม) ทานสัปดาห์ละ 1 เม็ด 3.บริการตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 โดยประชาชนสามารถไปรับบริการได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ


ทางด้าน แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า "โครงการวิวาห์สร้างชาติ" ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ลานพาร์คพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการส่งมอบชุดของขวัญให้กับผู้แทนภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคู่รักที่มาร่วมงาน โดยการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม (ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย) ด้วยเทคนิคพิเศษ มอบแพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ มูลค่ากว่า 5,000 บาท และมอบแพ็กเกจตรวจ คัดกรองภาวะมีบุตรยากเบื้องต้น มูลค่ากว่า 10,000 บาท จากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ และบริการจดทะเบียนสมรสให้กับประชาชนโดยนายทะเบียนจากสำนักงานเขตปทุมวัน ซึ่งทุกคู่สมรสที่จดทะเบียนในงานจะได้รับกรอบใส่ทะเบียนสมรส และชุดของขวัญในถุงผ้าที่จัดทำพิเศษสำหรับงานนี้ด้วย.

Shares:
QR Code :
QR Code