แหล่งผลิตผัก-ผลไม้ สู่การบริโภคที่ปลอดภัย

หนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ สสส.แนะกินผักผลไม้-ป้องกันโรคไม่ติดต่อ


แหล่งผลิตผัก-ผลไม้ สู่การบริโภคที่ปลอดภัย thaihealth


ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และอาหารปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การบริโภคผักผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก คือวันละไม่ควรน้อยกว่า 400 กรัม ปัจจุบันคนไทยยังบริโภคไม่ได้ตามเกณฑ์ ซึ่งการบริโภคผักผลไม้น้อยเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง เป็นต้น โดยแผนอาหารเพื่อสุขภาวะตั้งเป้าหมายในปี 2558-2560 ให้คนไทยหันมาบริโภคผักผลไม้ สร้างค่านิยมให้ปลูกผักผลไม้ในระบบเกษตรอินทรีย์ ให้ประชาชนบริโภคผักที่ปลอดภัย


ภก.สงกรานต์กล่าวต่อว่า โครงการเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" มี จ.นครปฐม เป็นพื้นที่นำร่องและทำโครงการ "การจัดการแหล่งผลิตผักผลไม้สู่การบริโภคที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน" เป็นปีที่ 2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากแหล่งผลิตสู่การสร้างตลาด มีผู้ประกอบการรายใหญ่รับซื้อทั้ง ภัตตาคารเอ็มเคสุกี้ ร้านสุขภาพเลมอนฟาร์มทุกสาขา ร้านบ้านผักปลายสวน ร้านรักษ์ธรรมชาติ และร้านสวนใจรัก เกษตรกรมีรายได้กว่า 300,000 บาทต่อสัปดาห์ มีพันธกิจหลักคือ 1.ชักจูงและขยายพื้นที่การสร้างเครือข่ายเกษตรกรทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ 2.ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์และปัจจัยการผลิต ขอรับรองมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและสากล 3.เชื่อมโยงช่องทางการตลาด 4.รณรงค์การบริโภคผักผลไม้ และ 5.สร้างความร่วมมือรัฐและท้องถิ่น รองรับการขยายตลาดในอนาคต


"การเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยจะเป็นประโยชน์ทั้งกับเกษตรกร และผู้บริโภค เป้าหมายในอนาคตจะเชื่อมโยงผู้ประกอบการอาหาร ผู้แทนจำหน่ายผักผลไม้รายใหญ่ให้หันมาใช้วัตถุดิบ และค้าขายผักผลไม้ที่ผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ทั่วถึง ให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะเป็นต้นแบบขยายผลต่อไปในพื้นที่อื่นๆ" ภก.สงกรานต์กล่าว.


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code