แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) เปิดรับโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อครอบครัว

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) เปิดรับโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อครอบครัว

ประกาศ

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

เรื่อง การสนับสนุนโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อครอบครัว

เปิดรับโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อครอบครัว จำนวน 1 รายการ

รับสมัครโครงการ วันที่ 1 15 กันยายน 2553

พิจารณาโครงการ วันที่ 20 กันยายน 2553

ประกาศผล วันที่ 22 กันยายน 2553

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานคณะกรรมการสนับสนุนกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มียุทธศาสตร์หลักในการเสริมสร้างให้เกิดสื่อดีที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัวเปิดรับโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อครอบครัว จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การพิจารณารายการโทรทัศน์เพื่อครอบครัว

หลักการทั่วไป

1.1 เป็นรายการที่มุ่งสร้างเสริมการเรียนรู้ของครอบครัวในการเป็นผู้บริโภคและพลเมืองที่เท่าทันสุขภาพ เท่าทันสื่อ กระตุ้นให้เกิดการคิด การตั้งคำถาม การมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ในเรื่องวิถีสุขภาวะ

1.2 รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัวในชุมชนระดับรากหญ้า นำเสนอในรูปแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดต่างจากรายการทั่วไป และที่สำคัญควรเป็นรายการที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การเรียนรู้ และพัฒนาความเป็นพลเมือง (citizenship) ที่กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมของผู้ชม หลีกเลี่ยงการนำเสนอที่ทำให้ผู้ชมเป็นผู้บริโภคสินค้าที่สนับสนุนรายการ

1.3 กระบวนการผลิตรายการฯมีการมีส่วนร่วม และมีโอกาสในการขยายผลร่วมกับภาคีเครือข่ายของ สสย. และสสส. ที่ทำงานในชุมชนต่างๆในการสร้างเสริมสุขภาวะของครอบครัว

1.4 มีกระบวนการ/วิธีการวิเคราะห์/ศึกษากับกลุ่มเป้าหมายก่อนและหรือระหว่างดำเนินโครงการ มีการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน เพื่อพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและทำให้เกิดการเรียนรู้

1.5 มีโอกาสสูงที่จะมีความต่อเนื่องยั่งยืน เมื่อ สสย.ยุติการให้ทุน

1.6 เป็นรายการที่ผลิตโดยทีมงานที่มีประวัติการทำงานที่ดี มีศักยภาพ และไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ

1.7 เป็นรายการที่ใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล

กลุ่มเป้าหมายรับชมรายการ คือ ครอบครัวในชุมชนระดับรากหญ้า

ความยาวของรายการ 25 นาทีต่อตอน จำนวน 12 ตอน

ออกอากาศอาทิตย์ละ 1 ตอน (เริ่มออกอากาศ 2 ตุลาคม 2553 )

งบประมาณการผลิตตอนละ 25 นาที ไม่เกิน 100,000 บาทต่อตอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และคุณภาพของรายการ และตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งโครงการ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2553

ที่คุณศศิกานท์ พืชขุนทด สำนักงาน สสย. เลขที่ 15 ซ.อารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-6198113-5

คำแนะนำในการเสนอโครงการ

1) เอกสารโครงการรายการที่จะเสนอ ประกอบไปด้วยเอกสารโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน (ตาม แบบเสนอโครงการ”) พร้อมตัวอย่างสคริปของรายการและตัวอย่างรายการ (vcd หรือ dvd) จำนวน 10 ชุด

2) ควรส่งโครงการรายการแต่เนิ่นๆ สิ้นสุดการเปิดรับโครงการโดยพิจารณาจากวันประทับตรารับโครงการของ สสย. เป็นหลัก ตามเวลาทำการเท่านั้น)

3) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกประมาณวันที่ 22 กันยายน 2553 โดยจะแจ้งไปยังผู้ที่ได้รับคัดเลือก

4) ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ ควรให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะทราบผล

5) จะไม่พิจารณาอนุมัติกิจกรรมย้อนหลัง ในกรณีที่โครงการดำเนินงานไปแล้ว

6) ผู้ขอทุนควรเสนอรายละเอียดโครงการรายการให้มากที่สุด โดยไม่ปิดบังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

7) คณะกรรมการจะพิจารณาการให้ทุนตามเกณฑ์ โดยจะรวมถึงการเปรียบเทียบโครงการต่างๆ ที่ขอทุน เข้ามาภายในรอบเดียวกันด้วย เพื่อให้การสนับสนุนทุนบังเกิดผลประโยชน์คุ้มค่าที่สุด ภายใต้วงเงินที่ กำหนดไว้

8) โครงการรายการควรจัดให้มีการประเมินผลการผลิตและประเมินผลการรับชมรายการจากกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการพัฒนาโครงการรายการให้ดียิ่งขึ้น

9) ลิขสิทธิ์ของรายการที่ผลิตแล้วเสร็จทุกโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สสย. ในการนำไปใช้ดำเนินการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัว

หมายเหตุ ลักษณะโครงการรายการและประเภทรายจ่ายที่ สสส. ไม่สนับสนุน (ตามหลักเกณฑ์กลาง)

โครงการรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสุราหรือยาสูบ หรือสินค้าทำลายสุขภาพอื่นๆ

โครงการรายการที่มีลักษณะธุรกิจหากำไร หรือเป็นการลงทุนเพื่อแสวงหากำไร

โครงการรายการที่เชื่อได้ว่าสามารถส่งผลประโยชน์ทางการเมืองแก่บุคคล หรือหน่วยงานนั้น

โครงการรายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการหาทุน ให้รางวัล หรือจัดซื้อรางวัล อันมิได้มีผลลัพธ์หลักเพื่อการสร้างสรรค์สังคม / เยาวชนโดยรวม

โครงการรายการที่มีวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน หรือกระบวนการในการดำเนินงานไม่ชัดเจน

โครงการรายการที่มีการเดินทางไปต่างประเทศ หรือไปประชุมต่างประเทศ ที่มิใช่ส่วนจำเป็น

กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ สสส.ไม่สนับสนุนทุนแก่โครงการรายการที่ถือเป็นงานประจำของหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว

โครงการรายการที่ไม่พยายามสร้างการมีส่วนร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงาน นอกเหนือจากผู้ที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง

โครงการรายการจัดตั้งสำนักงาน หรือโครงการที่มีเจตนาหารายได้เข้าหน่วยงานเป็นหลัก

โครงการรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ อาคาร หรือรายการอันมิใช่สิ่งจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ

ครุภัณฑ์ที่ไม่ก่อประโยชน์ ไม่คุ้มค่า เช่น การซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง การสร้างห้องทำงาน หรือเป็นครุภัณฑ์ที่ผู้ดำเนินการสนับสนุนได้ เช่น เครื่องเสียง เครื่องดนตรี

หน่วยงาน หรือบุคคลที่เคยได้รับทุนจาก สสส. มาก่อน และมีประวัติด่างพร้อยในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ข้อตกลง หรือได้สร้างความเสื่อมเสียแก่ สสส. หรือแก่บุคคลอื่นๆ ในสังคม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอโครงการ ได้ที่นี่

ที่มา : แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน

update : 27-08-53

อัพเดทเนื้อหาโดย นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code