แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตฯ ทำชุดหนังสือ 3 เล่ม

สร้างฐานข้อมูลและความรู้สุขภาพจิตคนไทย

 

 

ว่ากันว่า สุขภาพจิตมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ รวมถึงยังส่งผลไปถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการจัดการอารมณ์ของตนเอง ดังนั้น การดูแลสุขภาพจิตและการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับจิตใจคนไทยจึงเป็นเรื่องสำคัญ

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตฯ ทำชุดหนังสือ 3 เล่ม 

โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปี เป็นความร่วมมือของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงได้ร่วมกันสร้างฐานข้อมูลและความรู้ที่จะมีผลต่อการกำหนดนโยบายสุขภาพจิต ออกมาเป็นชุดหนังสือ 3 เล่ม ได้แก่ 1.ความสุขเป็นสากล 2.สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย และ 3.วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าว

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตฯ ทำชุดหนังสือ 3 เล่ม

 

สำหรับหนังสือทั้ง 3 เล่มนี้ เป็นการนำความรู้ที่เป็นสากล ข้อมูลประจักษ์ภายในประเทศ และมุมมองของปรชาชนและสื่อมวลชนมาประมวลออกมาเป็นภาพสุขภาพจิตของสังคมไทย โดย ความสุขเป็นสากล เป็นการศึกษาถึงระดับความสุขของคนไทย และปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้คนเรามีความสุขที่แตกต่างกัน โดยสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับความสุขจากงานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตฯ ทำชุดหนังสือ 3 เล่ม

 

ส่วน สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย:ภาพสะท้อนสังคมเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตคนไทยจากหลายแหล่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ได้จากความร่วมมือของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อมูลในระดับประเทศ และจัดทำเป็นชุดดัชนีสุขภาพจิต เพื่อสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ตลอดจนประเด็นทางสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตฯ ทำชุดหนังสือ 3 เล่ม

 

เล่มสุดท้าย วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าว เป็นการวิเคราะห์ข่าว ระหว่างเดือนสิงหาคม 2551 มิถุนายน 2552 ที่มีผลกระทบต่อทุกข์-สุขของประชาชน โดยรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่ได้รับความสนใจจากประชาชน โดยข้อมูลที่ได้มานั้น ได้นำมาสังเคราะห์โดยจิตแพทย์ และนักจิตวิทยา เพื่อชี้ชัดว่าประเด็นข่าวนั้นๆ มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยอย่างไรบ้าง และยังสามารถเป็นแนวทางการเฝ้าระวังทางประชากรจากสถานการณ์ทางสังคมด้วย

 

หนังสือทั้ง 3 เล่มนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดีทีเดียว

 

 

ที่มา:team content www.thaihealth.or.th

 

update:25-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code